Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca jún 2020 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a vzdelávanie. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 5 SPÚ.

Počas mesiaca jún 2020 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“), najviac v odvetví stavebníctvo. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2019 sa v mesiaci jún stalo 9 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci jún 2020 došlo tiež k 582 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca jún v roku 2019 došlo k 836 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 30,38 % v roku 2020. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnávateľa. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba.

Zamestnanec XY (ďalej „poškodený“) pracoval u zamestnávateľa ako operátor výroby. V deň pracovného úrazu poškodený vykonával prácu na linke na spracovanie plastov, kde podľa pokynov nadriadeného okrem iných činností, dával aj materiál do drvičky. Pri vykonávaní činností si poškodený všimol, že zo zásobníka č. 1 sa nesype materiál, preto ho chcel uvoľniť a v domnienke, že stroj je odstavený, pravou rukou siahol zospodu do priestoru linky, pričom mu podávač v automatickom režime zachytil pravú ruku a spôsobil mu devastačné zranenie prstov a palca. V dôsledku uvedeného poškodený utrpel ŤUZ.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali z výpovede poškodeného, z dokladov predložených zamestnávateľom, z obhliadky miesta úrazu a do úvahy zobrali aj doklady vyhotovené zdravotníckym zariadením. Na základe dokladov predložených zamestnávateľov bolo zistené, že poškodený absolvoval oboznámenie s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, súčasťou ktorého bola okrem iných, aj téma „vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky v súlade s návodom na používanie“, pričom zamestnávateľ počas inšpekcie práce a ani do jej ukončenia, nepredložil k zariadeniu na ktorom došlo k pracovnému úrazu, t. j. k zariadeniu na spracovanie plastov návod na obsluhu a údržbu v štátnom jazyku, ktorý by bol k dispozícii obsluhe zariadenia, preto s ním poškodeného nemohol oboznámiť. Zamestnávateľ pri inšpekcii práce neposkytol ani dokumentáciu k zariadeniu a vyhlásenie o zhode.

Vyšetrovaním príčin a okolnosti vzniku pracovného úrazu bolo zistené, že zamestnávateľ nezabezpečil, aby pracovný prostriedok – podávač na linke na spracovanie plastov po celý čas používania zodpovedal minimálnym bezpečnostným požiadavkám, t. j. aby bol zabezpečený tak, aby pohybujúce sa časti pracovného prostriedku, ktoré môžu spôsobiť úraz, boli vybavené krytom alebo iným ochranným zariadením, ktoré zabráni prístupu do zóny nebezpečenstva, alebo takým zariadením, ktoré zastaví pohybujúce sa nebezpečné časti skôr ako zamestnanec siahne do zóny nebezpečenstva. Ďalej bolo zistené, že zamestnávateľ neposkytol poškodenému písomný návod na obsluhu pracovného prostriedku používaného vo výrobnom procese a nevykonal opatrenie, aby poškodený, ktorý používal pracovný prostriedok bol preukázateľne vyškolený primerane k nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s jeho používaním.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by zamestnávateľ v záujme zaistenia BOZP vykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce, tzn. ak by boli pohybujúce sa časti pracovného prostriedku vybavené krytom alebo takým zariadením, ktoré zastaví pohybujúce sa nebezpečné časti skôr ako zamestnanec siahne do zóny nebezpečenstva a zabezpečil by požadované oboznámenie poškodeného vzhľadom na vykonávanú prácu, k závažnému pracovnému úrazu s ŤUZ nemuselo dôjsť.