Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca máj 2019 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Tento úraz sa stal v Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo k 4 SPÚ.

Počas mesiaca máj 2019 došlo aj k 7 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba, doprava a skladovanie, administratívne a podporné služby. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2018 sa v mesiaci máj stali 4 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci máj 2019 došlo tiež k 674 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca máj v roku 2018 došlo k 873 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 22,8 % v roku 2019. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnávateľa. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba.

Zamestnanec XY (ďalej „poškodený“) pracoval u zamestnávateľa ako rezač kovov. V deň pracovného úrazu pri obsluhe píly na kov poškodenému určil nadriadený rezať štvorhranné tyče z mosadze. Narezané kusy z kruhovej alebo štvorhrannej tyče – špalíky z mosadzného materiálu sa používali ako vstupný polotovar na výrobu výkovkov zápustkovým kovaním za tepla. Zariadenie sa skladalo zo zásobníka s automatickým podávaním a rezacieho zariadenia. Aby sa hrany odrezkov nepoškodili, poškodený na príkaz nadriadeného mal odrezané kusy ručne ukladať do palety. Okolo poludnia chytil poškodený do ruky posledný odrezaný kus z tyče a vložil ho do pripravenej palety. Následne prepol chod stroja na ručný režim a otvoril kryt pracovného priestoru píly. Po otvorení krytu siahol ľavou rukou za zostatkovým kusom do nebezpečného priestoru s pílovým kotúčom, pričom mu pílový kotúč po zachytení rukavice amputoval 3 prsty, následkom čoho poškodený utrpel závažný pracovný úraz s ŤUZ.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali z poskytnutých informácií zamestnancov, písomností predložených zamestnávateľom a podania informácie samotným poškodeným. Zamestnávateľ pri inšpekcii práce predložil lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti poškodeného na výkon posudzovanej práce rezača tyčí – zlievarenského robotníka. Podľa záznamovej knihy predloženej zamestnávateľom bol poškodený oboznámený s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečnej práce a bol oboznámený aj s obsluhou a návodom na použitie uvedeného stroja. Ďalej zamestnávateľ predložil prehlásenie výrobcu o zhode výrobku a písomný dokument o posúdení rizík a hodnotení nebezpečenstiev, v ktorom pri činnosti obsluha a zoraďovanie točivých a pohyblivých strojov identifikoval nebezpečenstvo vtiahnutia, zovretia končatiny pri nezakrytovaných pohyblivých častiach stroja a ako bezpečnostné opatrenie na odstránenie rizika určil, že všetky pohyblivé časti, ku ktorým bol na stroji prístup, musia byť zakrytované.

Vyšetrovaním pracovného úrazu bolo zistené, že snímač polohy krytu, ktorého úlohou bolo zastaviť chod píly po otvorení krytu, nebol správne pripevnený, t. j. priskrutkovaný dvoma skrutkami na ochrannom kryte pracovného priestoru, ale bol zasunutý do svojej protičasti na konštrukcii – ráme píly a neplnil svoj účel. Z dôvodu nefunkčnosti polohového snímača nebolo blokovanie chodu píly pri otvorení ochranného krytu v čase úrazu zabezpečené. Podľa podania informácie zamestnancov bol snímač z krytu pracovného priestoru píly pred úrazom odmontovaný už dlhodobo, pretože vnútorne osvetlenie pracovného priestoru píly po otvorení krytu sa nevypínalo, to znamená, že zo strany zamestnávateľa išlo o trpený stav.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by zamestnávateľ vykonal potrebné technické opatrenia pri prevádzkovaní pracovného prostriedku, tzn. ak by zabezpečil, aby ochranný kryt nebezpečného pracovného priestoru s pílovým kotúčom bol spojený s blokovacím zariadením, aby stroj nemohol byť spustený, ak je kryt otvorený, k závažnému pracovnému úrazu s ŤUZ nemuselo dôjsť.