Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca máj 2020 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo a finančné a poisťovacie činnosti. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 1 SPÚ.

Počas mesiaca máj 2020 došlo aj k 4 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“), v odvetví priemyselná výroba, stavebníctvo, doprava a skladovanie a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2019 sa v mesiaci máj stalo 5 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci máj 2020 došlo tiež k 423 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca máj v roku 2019 došlo k 811 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 47,84 % v roku 2020. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom niekedy dôjde aj z dôvodu chybného alebo nesprávneho stavu zdroja úrazu zapríčineného výrobcom stroja, t. j. keď výrobca vydá vyhlásenie o zhode i napriek tomu, že stroj nezodpovedá základným bezpečnostným požiadavkám. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba.

Zamestnanec XY (ďalej „poškodený“) pracoval u zamestnávateľa ako robotník vo výrobe. V deň pracovného úrazu vykonával poškodený pracovnú činnosť pri obsluhe automatického sádzacieho zariadenia, ktoré slúži na vkladanie bochníkov cesta do etážovej pece a vyberanie upečených bochníkov chleba z pece. Pracovnou náplňou poškodeného bolo nakladanie bochníkov chleba na transportný pás sádzacieho stola a vykladanie upečených chlebov z tohto pásu. Pracovný postup pri nakladaní bochníkov chleba na transportný pás sádzacieho stola prebieha tak, že po zastavení zariadenia pri zvolenej peci obsluha ukladá bochníky v počte 5 až 7 kusov do jedného riadku. Po uložení jedného riadku sa v automatickom režime posunie transportný pás o jeden krok dopredu a pokračuje sa v nakladaní. Po naplnení transportného pásu obsluha zvolí na dotykovom paneli stroja funkciu „sádzanie“ a určí číslo etáže. Sádzacie zariadenie automaticky vykoná sádzanie do určenej pece na určenú etáž. Po sádzaní do pece sa zariadenie automaticky vráti do východiskovej polohy. Postup sa opakuje obdobne aj pri automatickom vyberaní upečeného chleba z pece, po ukončení cyklu pečenia. Obsluha po vysunutí transportného pásu s upečenými bochníkmi chleba tieto ručne odoberá a ukladá do pripravených prepravných vozíkov. Pri odoberaní chleba používa obsluha rukavice z dôvodu ochrany pred popálením. Poškodený cca o 22 hod. čakal na vysunutie sádzacieho stola z pece na svojom stanovišti. Počas vratného pohybu sádzacieho stola sa mu dostala ľavá ruka do blízkosti pohybujúceho sa ozubeného kolesa s prevodovým ozubeným remeňom, pričom mu zachytilo rukavicu do prevodu a štvrtý prst ľavej ruky sa mu zakliesnil medzi remeň posunu sádzacieho stola a ozubené koleso. V dôsledku uvedeného poškodený utrpel ŤUZ.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali z vyhotovenej zápisnice o podaní informácie samotným poškodeným, dokladov predložených zamestnávateľom, technickej dokumentácie výrobcu stroja, fotodokumentácie a videozáznamov vyhotovených pri obhliadke stroja. Na základe dokladov predložených zamestnávateľov bolo zistené, že poškodený absolvoval vstupnú inštruktáž na pracovisku z oblasti BOZP, oboznámenie zamestnancov z predpisov BOZP a podľa predloženého lekárskeho posudku bol spôsobilý na výkon práce výrobného robotníka bez akéhokoľvek obmedzenia. Zamestnávateľ pri inšpekcii práce predložil sprievodnú technickú dokumentáciu od výrobcu stroja, ktorá okrem iného obsahovala návod na obsluhu a údržbu, technický popis obsluhy zariadenia a zásady bezpečnosti práce. Ďalej zamestnávateľ predložil aj správu o vykonaní revízie elektrického zariadenia pracovného stroja a  vypracovaný pracovný postup pre pracovné činnosti sádzania do pece, vyberania chleba z pece a obsluhy etážovej pece.

Pri dodržaní postupnosti určovania hlavnej príčiny pracovného úrazu inšpektori práce stanovili príčinu vzniku úrazu v plnej miere zo strany výrobcu stroja z toho dôvodu, že prevod, do ktorého sa zachytila ruka poškodeného, nebol vyhotovený pevným ochranným krytom, ktorý by zabránil kontaktu ruky s pohyblivou prevodovou časťou stroja. Podľa ustanovení § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v nadväznosti na bod č. 1.3.7 a bod č. 1.3.8.1 prílohy I Smernice EP a Rady č. 2006/42/ES o strojových zariadeniach musí byť strojové zariadenie skonštruované tak, aby sa zabránilo riziko kontaktu s pohyblivými časťami, alebo ak riziko trvá, musia sa pohyblivé časti vybaviť ochrannými krytmi alebo ochrannými zariadeniami. Táto základná požiadavka nebola splnená, pretože prevod stroja nebol vybavený pevným ochranným krytom, pričom počas chodu sádzacieho stola smerom do pece aj opačným smerom bol prevod voľne prístupný obsluhe.

Inšpektori práce nenariadili zamestnávateľovi poškodeného vykonať žiadne opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku, z toho dôvodu, že hneď po vzniku úrazu výrobca stroja na základe objednávky od zamestnávateľa poškodeného v záujme zamedzenia opakovaniu obdobným úrazom zabezpečil zakrytie prevodu pevným ochranným krytom.

V nadväznosti na uvedené, príslušný inšpektorát práce v rámci svojich kompetencií v oblasti trhového dohľadu informoval Národný inšpektorát práce o zistenom nedostatku, za účelom vykonania kontroly u výrobcu strojového zariadenia zo strany orgánov trhového dohľadu Českej republiky.

Nedostatky zistené vo vyhlásení o zhode vydanom distribútorom strojového zariadenia, boli zároveň inšpektorátom práce, ktorý pracovný úraz vyšetroval, odstúpené na ďalší postup v oblasti kontroly trhového dohľadu územne príslušnému inšpektorátu práce.