Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca marec 2018 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, v odvetví doprava a skladovanie, veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom, Banskobystrickom kraji a Bratislavskom kraji. Z vyššie uvedeného počtu bol jeden pracovný úraz, ktorý sa stal zamestnankyni pri dopravnej nehode, pôvodne hlásený ako pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“), ktorý bol z dôvodu toho, že zamestnankyňa na následky zranení, ktoré utrpela, ako účastníčka tejto dopravnej nehody neskôr zomrela, preklasifikovaný na SPÚ. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci marec stalo rovnako 5 SPÚ, ako v roku 2018.

Počas mesiaca marec 2018 došlo aj k 8 pracovným úrazom s ŤUZ. Najviac z nich sa stali v odvetví veľkoobchod a maloobchod a opráv motorových vozidiel. V tom istom období v roku 2017 došlo k 13 úrazom s ŤUZ, čo predstavuje pokles pracovnej úrazovosti o 38,46 % v roku 2018.

V mesiaci marec 2018 došlo tiež k 669 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazov nad 3 dni práceneschopností bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas marca 2017 došlo až k 866 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 22,75 % v roku 2018. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba:

Zamestnanec (ďalej „poškodený“) nastúpil na nočnú zmenu, ako operátor na flokovacej linke. Po prestávke si poškodený po návrate na pracovisko obliekol ochranný overal a ofukovacou pištoľou vyfukoval prach z ochrannej masky. Pri vyfukovaní sa poškodenému uvoľnil plastový kryt filtra masky a spadol mu do priestoru odsávania v kabíne nanášania floku, následkom čoho poškodený vbehol do vedľajšej technickej miestnosti, kde sa nachádzal stroj na flokovanie s pneumatickým dopravným systémom. Poškodený v snahe vytiahnuť z odsávacieho potrubia plastový kryt filtra masky, vyskočil na rám konštrukcie flokovacieho stroja a z potrubia odstránil kryt revízneho otvoru. Po odstránení krytu poškodený vsunul počas chodu strojového zariadenia cez revízny otvor ľavú ruku do vnútorného priestoru stroja,  kde prišlo k zachyteniu jeho dvoch prstov rotujúcou klapkou.

Vyšetrovaním príčin a okolnosti vzniku úrazu sa jednoznačne preukázalo, že bezprostrednou príčinou úrazu bola skutočnosť, že poškodený v snahe vytiahnuť z odsávacieho potrubia plastový kryt filtra masky bez vypnutia chodu stroja, pričom ovládací panel stroja s ovládačom sa nachádzal v technickej miestnosti v bezprostrednej blízkosti stroja, porušil pokyny na zaistenie BOZP a zásady bezpečnej práce, na základe čoho utrpel ťažkú ujmu na zdraví.

Na základe podaných informácií a predložených dokladov zo strany zamestnávateľa bolo zistené, že poškodený bol oboznámený s ochrannými prvkami na flokovacej linke, ich funkčnosťou a významom, so zákazom odstraňovať ochranné prvky a pracovať na zariadení bez ochranných prvkov, s postupom v prípade ohrozenia a tiež s umiestnením hlavných a núdzových vypínačov, tzn., že v prípade, ak by poškodený použil bezpečný pracovný postup, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený, k uvedenému pracovnému úrazu s ŤUZ nemuselo dôjsť.