Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca marec 2019 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej „SPÚ“), ktorý zamestnankyňa utrpela pri leteckom nešťastí v zahraničí. Poškodená pracovala v odvetví ostatné činnosti – činnosti mládežníckych organizácií. V tom istom období v roku 2018 došlo k 4 SPÚ.

Počas mesiaca marec 2019 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2018 sa v mesiaci marec stalo 7 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci marec 2019 došlo tiež k 685 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca marec v roku 2018 došlo k 842 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 18,65 % v roku 2019. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnávateľa. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba.

Zamestnanec XY (ďalej „poškodený“) pracoval u zamestnávateľa ako operátor strojov. V deň pracovného úrazu bol poškodený na rannej zmene poverený strihaním plechov na výstredníkovom lise LEN 10 C, konkrétne sa jednalo o vystrihovanie kruhov z plechu dlhého cca 1 m a širokého cca 40 cm. Poškodený pri uvedenej práci posúval pás plechu dvoma rukami popod strižník lisu a strihy lisu ovládal jednotlivo nožným pedálom. V deň pracovného úrazu pri obsluhe lisu popísaným spôsobom, poškodený spracoval asi 15 pásov plechov. Pri vystrihovaní posledného kruhu z pásu plechu, mu pás plechu vyskočil spoza úchytov na spodnej strane strižníka, ktoré usmerňovali chod pásu plechu pod strižníkom. V tom čase poškodený stlačil pedál nožného ovládania lisu a pretože držal pás plechu oboma rukami, ľavá ruka sa mu dostala spolu s plechom pod strižník, v dôsledku čoho došlo ku amputácii palca na ľavej ruke. Následkom uvedeného poškodený utrpel závažný pracovný úraz s ŤUZ.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali z podaných informácií poškodeného, z výpovedí svedkov a z obhliadky miesta úrazu. Ako bolo pri inšpekcii práce zistené výstredníkový lis LEN 10 C bol v čase úrazu nastavený na režim ovládania: 3. nožné ovládanie – jednotlivé zdvihy, čo bol bežný spôsob obsluhy uvedeného lisu. Lis bol nastavený podľa tabuľky „Strížniky s veľkou platňou“ – priemer krúžku 240 mm, zdvih 38, krúžok 16 mm a podložka 95 mm. Pri obhliadke miesta udalosti bolo meraním zistené, že výška hornej časti strižníka nad spodnou časťou strižníka lisu bola 34 mm, čím nebolo vylúčené vniknutie rúk zamestnanca do nebezpečného priestoru počas nebezpečnej funkcie stroja, t. j. počas zdvihu stroja. Zo strany zamestnávateľa neboli pri inšpekcii práce predložené žiadne záznamy, ktoré by potvrdzovali, že poškodený bol oboznámený a informovaný o obsluhe vyššie uvedeného stroja, ktoré by zakazovali vkladať ruku do pracovného priestoru stroja a súčasne mať v priestore nožného ovládania chodidlo.

Vyšetrovaním pracovného úrazu bolo zistené, že jeho príčinou bolo prevádzkovanie výstredníkového lisu v režime ovládania, pri ktorom nebola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca a neurčenie bezpečného pracovného postupu zo strany zamestnávateľa. Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by zamestnávateľ mal určený bezpečný pracovný postup pri obsluhe vyššie uvedeného výstredníkového lisu a tento lis by prevádzkoval v režime ovládania, pri ktorom by bola vylúčená možnosť vniknutia rúk zamestnanca do pracovného priestoru stroja počas nebezpečnej funkcie stroja, k závažnému pracovnému úrazu s ŤUZ nemuselo dôjsť.