Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca marec 2020 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie a odborné, vedecké a technické činnosti. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 1 SPÚ.

Počas mesiaca marec 2020 došlo aj k 4 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“), najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2019 sa v mesiaci marec stali 3 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci marec 2020 došlo tiež k 449 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca marec v roku 2019 došlo k 809 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 44,49 % v roku 2020. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov.

Zamestnanec XY (ďalej „poškodený“), ktorý pracoval u zamestnávateľa ako pomocný robotník v drevovýrobe, bol ráno v deň pracovného úrazu nadriadeným – majstrom MČ zadelený na prácu k rozmetacej píle. Podľa zadelenia, tzn. podľa pokynov majstra mal poškodený podávať prizmy vyrezané na rámovej píle do rozmetacej píly. Rozrezaný materiál, t. j. prizmy vyrezané na rámovej píle, ktorú obsluhoval zamestnanec JP, boli od rámovej píly do blízkosti rozmetacej píly dopravované valčekovým dopravníkom. Odtiaľ poškodený podával narezané prizmy do rozmetacej píly a ďalší zamestnanci ZK a ĽM odoberali na druhej strane stroja spracovaný materiál a ukladali ho na stanovené miesto. Po obedňajšej prestávke, keď sa pokračovalo v práci, prišiel poškodený k rámovej píle, za ktorou bolo inštalované vodiace zariadenie a ľavou stranou tela vošiel do ohrozeného priestoru, do medzery o šírke 20 cm, kde sa dotýkajú a na seba nadväzujú vodiace zariadenie a valčekový dopravník. Pri manipulácii v nebezpečnom priestore poškodený chytil ľavou rukou prekrížený zvyšok z porezaného dreva a chcel ho hodiť do otvoru drvičky, ktorý sa nachádzal vedľa valčekového dopravníka v podlahe. Drevo však poškodenému vypadlo z ruky a následne v čase dobehu vertikálnych podávacích valcov vodiaceho zariadenia došlo k zachyteniu a následnému vtiahnutiu dlane jeho ľavej ruky s rukavicou medzi vertikálny podávací valec a kryt valca. V dôsledku uvedeného poškodený utrpel závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali z podania informácie zamestnancov MČ, EŠ, JP, ZK, ĽM, poškodeného, z dokumentácie vyhotovenej v súvislosti s vyšetrovaním pracovného úrazu, ako aj z dokladov predložených zamestnávateľom. Pri inšpekcii práce bolo zistené, že poškodený bol zdravotne spôsobilý na výkon prác v drevovýrobe a bol preukázateľne oboznámený s predpismi na zaistenie BOZP vzhľadom na vykonávanú prácu, so zásadami bezpečného správania sa na pracovisku, ako aj so zákazom vykonávať akékoľvek nebezpečné činnosti a práce za chodu zariadenia. Ďalej bolo pri inšpekcii práce zistené, že poškodený v čase pracovného úrazu používal všetky predpísané a zamestnávateľom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky.

Vyšetrovaním pracovného úrazu bolo zistené, že jeho príčinou bolo nedodržanie predpisov BOZP zo strany poškodeného tým, že za chodu vodiaceho zariadenia inštalovaného za rámovou pílou, svojvoľne vošiel do ohrozeného priestoru pohybujúcich sa vertikálnych podávacích valcov. Uvedenú skutočnosť potvrdil aj sám poškodený, ktorý v zápisnici o podaní informácie uviedol, že do nebezpečného priestoru vošiel s úmyslom odstrániť odrezané prekrížené zvyšky dreva, napriek tomu, že manipulovať s drevom pri vodiacom zariadení za jeho chodu nie je potrebné a že prípadné čistenie sa vykonáva len pri vypnutom stave vodiaceho zariadenia i valčekového dopravníka.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by poškodený vykonával prácu podľa pokynov svojho nadriadeného a dodržal zásady bezpečného správania sa na pracovisku, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený, k závažnému pracovnému úrazu s ŤUZ nemuselo dôjsť.