Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca november 2019 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Banskobystrickom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo rovnako k 2 SPÚ.

Počas mesiaca november 2019 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2018 sa v mesiaci november stalo 8 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci november 2019 došlo tiež k 666 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca november v roku 2018 došlo k 821 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 18,88 % v roku 2019. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov.

Zamestnanec XY (ďalej „poškodený“) pracoval u zamestnávateľa, ako mechanik. V deň pracovného úrazu dostal poškodený pokyn od vedúceho servisu MH (ďalej „nadriadený“), aby spolu so zamestnancom MK (ďalej „MK“) vykonali údržbu a čistenie pracovnej jamy v servisnej dielni. Na základe pokynu nadriadeného mal poškodený spolu s MK vybrúsiť kovové vodiace lišty brúskou, natrieť ich čiernou farbou, opätovne vykonať farebné označenie pracovnej jamy a spodky výklenkov vyčistiť handričkou pomocou odmasťovadla Retech. Z dôvodu toho, že na kovových vodiacich lištách nebola žiadna hrdza a samotné lišty boli brúsené pri minuloročnej údržbe, rozhodli sa poškodený spolu s MK, že ich brúsiť nebudú a lišty začali odmasťovať pomocou Bremtecu, t. j. vysoko horľavej látky, ktorá je určená na čistenie bŕzd. Túto vysoko horľavú látku rozprašovali na znečistené miesta v pracovnej jame pomocou malej tlakovej nádoby a utierali antistatickou utierkou. Približne po 20 min. takto vykonávanej práce, došlo k vzbĺknutiu uvedenej horľavej látky, čo malo za následok poranenia – popáleniny a obareniny (tepelné) na rukách a nohách poškodeného. V dôsledku uvedeného poškodený utrpel závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali zo zápisnice o podaní informácie nadriadeného, zamestnanca MK, ako aj z výpovede samotného poškodeného a z písomnej dokumentácie, ktorá bola predložená zamestnávateľom pri výkone inšpekcie práce. Zamestnávateľ pri inšpekcii práce predložil záznam o školení zamestnancov, ktorým preukázal, že poškodený, ako aj zamestnanec MK boli oboznámený s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP. Ďalej bolo pri inšpekcii práce zistené, že poškodený v čase pracovného úrazu používal všetky predpísané a zamestnávateľom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a to pracovnú obuv, pracovný odev (montérky), ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Vyšetrovaním pracovného úrazu bolo zistené, že jeho príčinou bolo použitie nebezpečného pracovného postupu zo strany poškodeného tým, že pri čistení pracovnej jamy v servisnej dielni postupoval proti pokynom nadriadeného a na jej čistenie použil vysoko horľavú látku Bremtec, ktorá je určená na čistenie bŕzd.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by poškodený vykonal údržbu a čistenie pracovnej jamy podľa pokynov svojho nadriadeného, k závažnému pracovnému úrazu s ŤUZ nemuselo dôjsť.