Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca september 2019 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, doprava a skladovanie a ubytovacie a stravovacie služby. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo k 3 SPÚ.

Počas mesiaca september 2019 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a doprava a skladovanie. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2018 sa v mesiaci september stalo až 9 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci september 2019 došlo tiež k 713 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca september v roku 2018 došlo k 903 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 21,04 % v roku 2019. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnávateľa. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba.

Zamestnanec XY (ďalej „poškodený“) pracoval u zamestnávateľa, ako robotník drevospracujúcej výroby. Pri uvedenej práci poškodený vykonával obslužné práce ako triedenie, hobľovanie a upravovanie materiálu. V deň pracovného úrazu poškodený nastúpil na poobedňajšiu zmenu, kde od nástupu na zmenu pracoval na viacúčelovom drevoobrábacom stroji Weining U 23 (ďalej „drevoobrábací stroj“). Tento stroj bol v čase úrazu zoradený na funkciu omietacej píly. Pracovný priestor uvedeného stroja bolo potrebné na konci poobedňajšej zmeny vyčistiť od pilín a úlomkov z pílenia pomocou pištole so stlačeným vzduchom. Po vypnutí drevoobrábacieho stroja a zdvihnutí ochranného krytu začal poškodený vyfukovať piliny z pracovného priestoru stroja vzduchovou pištoľou. Počas tejto práce mu zachytili rotujúce pílové kotúče drevoobrábacieho stroja palec pravej ruky, v ktorej držal vzduchovú pištoľ a spôsobili mu devastačné zranenie palca. V dôsledku uvedeného poškodený utrpel závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví.

Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali z výpovede poškodeného, ohliadky miesta udalosti, z výsledkov vyšetrovacieho pokusu a z dokumentácie BOZP predloženej zamestnávateľom. Pri inšpekcii práce bolo na základe dokumentov predložených zamestnávateľom okrem iného zistené, že poškodený bol zdravotne spôsobilý na prácu a pri absolvovaní vstupného školenia bol oboznámený s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, ako aj s bezpečným a správnym postupom pri obsluhe strojov. V rámci uvedeného vstupného školenia bol poškodený tiež upozornený aj na zákaz zasahovať do nebezpečných častí strojov a zariadení za ich chodu. Ako bolo ďalej zistené, poškodený pri ofukovaní pracovného priestoru drevoobrábacieho stroja vzduchovou pištoľou používal zamestnávateľom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky – kožené pracovné rukavice. Pri inšpekcii práce bol vykonaný aj vyšetrovací pokus, ktorého cieľom bolo zistiť, za aký časový úsek dôjde k úplnému zastaveniu pílových kotúčov na drevoobrábacom stroji. Pri vyšetrovacom pokuse boli vykonané tri merania, pri ktorých bolo zistené, že po otvorení ochranného krytu pracovného priestoru drevoobrábacieho stroja s blokovaním jeho chodu, prebiehal dobeh pílových kotúčov ešte 55 sekúnd, pričom počas tejto doby bol možný voľný prístup k nebezpečným rotujúcim pílovým kotúčom.

Vyšetrovaním príčin a okolnosti vzniku pracovného úrazu bolo zistené, že zamestnávateľ pridelil poškodenému pracovný prostriedok, ktorý nezodpovedal ustanoveniam príslušných predpisov, tzn. drevoobrábací stroj, ktorý ohrozoval bezpečnosť a zdravie pri práci poškodeného tým, že pohybujúce časti stroja neboli vybavené ochranným zariadením, ktoré by zabránilo prístupu poškodeného do zóny nebezpečenstva, alebo takým zariadením, ktoré by zastavilo pohybujúce sa nebezpečné časti stroja skôr, ako zamestnanec siahne do zóny nebezpečenstva, t. j. k pílovým kotúčom. Podľa vyjadrenia zamestnávateľa, zamestnanci tým, že boli pri absolvovanom školení upozornení, že po otvorení krytu priestoru rezania majú počkať, kým rezné nástroje zotrvačnosťou nezastavia, považoval zamestnávateľ stroj aj činnosť zamestnancov na uvedenom stroji za bezpečné.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by sa zamestnávateľ vykonal požadované technické opatrenia pri prevádzkovaní pracovného prostriedku, tzn., ak by drevoobrábací stroj vybavil potrebným ochranným zariadením, nakoľko technické opatrenia majú vždy prednosť pred organizačnými opatreniami, k závažnému pracovnému úrazu s ŤUZ nemuselo dôjsť.