Preskočiť na obsah

Rozdelenie technických zariadení plynových v zmysle prílohy č. 1 časť IV. vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vznp.

Technické zariadenia plynové skupiny A podľa druhu sú:

a)      výrobu plynu s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane zariadenia upravujúceho zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom,

b)      skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku,

c)      plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm3/h,

d)     zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h,

e)      zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe vyšším ako 0,4 MPa,

f)       znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším ako 0,4 MPa,

g)      rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,

h)      spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní,

i)        chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg.

Technické zariadenia plynové skupiny B podľa druhu sú:

a)      výrobu plynu s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h vrátane,

b)      skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku,

c)      plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynu s výkonom do 10 Nm3/h vrátane,

d)     zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov,

e)      zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane,

f)       znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení uvedených v písmene g),

g)      rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu,

h)      spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,

i)        chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.

Technické zariadenia plynové skupiny C podľa druhu sú:

a)      technické zariadenia pracujúce s nebezpečným plynom nezaradené do skupiny A alebo skupiny B,

b)      technické zariadenia pracujúce s ostatnými plynmi.