Preskočiť na obsah

V § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je upravený spôsob oboznamovania a informovania zamestnancov. Zamestnávateľ môže vykonať toto oboznamovanie buď osobne, prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov alebo prostredníctvom osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. V prípade, že zamestnávateľ zabezpečuje vzdelávanie dodávateľsky, tak musí mať fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude vykonávať toto oboznamovanie oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce. Obsah a po novom aj spôsob oboznamovania závisia od konkrétnych podmienok na pracovisku a od charakteru práce, ktorú zamestnanec vykonáva, respektíve bude vykonávať. Zamestnanci vykonávajúci odborné činnosti ako napr. viazač bremien, lešenár, obsluha motorového vozíka, obsluha kotlov, obsluha stabilných tlakových nádob a iné sa musia v zmysle § 7 zákona minimálne raz za 2 roky zúčastniť opakovaného informovania a oboznamovania zamestnancov ako všetci iní zamestnanci. Vo vnútornom predpise si zamestnávateľ môže určiť aj kratšie lehoty, a to napríklad v zmysle slovenských technických noriem. Bude to v súlade s § 38 zákona, podľa ktorého platí, že plnenie povinnosti spôsobom alebo postupom uvedeným v STN, sa považuje za splnenie požiadaviek na zaistenie BOZP.

Dané oboznamovanie zamestnancov v zmysle § 7 ods. 4 zákona zabezpečuje zamestnávateľ osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 zákona na činnosť BOZP a ustanovené pracovné podmienky zamestnancov a vedúcich zamestnancov (01.1). V zmysle § 7 ods. 9 zákona poskytuje potrebné informácie aj určeným odborne spôsobilým zamestnancom (napríklad: BT, ABT, revízny technik, inštruktor motorových vozíkov).

V tomto ustanovení je zdôraznené, že oboznamovaním zamestnancov nie je dotknutá povinnosť absolvovať aktualizačnú prípravu. Základný rozdiel medzi neabsolvovaním oboznamovania a informovania zamestnancova neabsolvovaním aktualizačnej prípravy je v tom, že:

v prípade, keď zamestnanec neabsolvuje informovanie a oboznamovanie, ide o porušenie povinnosti zamestnávateľa,
neabsolvovaním aktualizačnej prípravy osoby s odbornou spôsobilosťou, stráca jej doklad o odbornej spôsobilosti platnosť aj napriek tomu, že bol vydaný na neurčitý čas.

Poznámka: Absolvovať aktualizačnú prípravu je potrebné do 5 rokov od dátumu vydania dokladu o odbornej spôsobilosti alebo do 5 rokov od poslednej aktualizačnej prípravy u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie pre príslušnú činnosť.
Pozor! Rozhodujúci je presný dátum.