Preskočiť na obsah

Požiadavky na odbornú spôsobilosť a odbornú prax odborného zástupcu v rámci výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce (ďalej „VaVZ“) stanovuje § 27 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na prílohu 2a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.). V zmysle § 27 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. odborný zástupca zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, na ktorú sa požaduje vydanie oprávnenia na VaVZ. Odborný zástupca je k žiadateľovi o vydanie oprávnenia na VaVZ v pracovnom pomere alebo je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom právnickej osoby a nemôže túto činnosť vykonávať pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Požiadavky na odbornú spôsobilosť a odbornú prax školiteľa v rámci VaVZ stanovuje § 27 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na prílohu 2a zákona č. 124/2006 Z. z. Bližšia špecifikácia konkrétnych požiadaviek je uvedená ďalej v článku.

V zmysle uvedeného odborný zástupca zodpovedá za odbornú a obsahovú stránku VaVZ, to znamená, že vypracováva vzorový projekt VaVZ, vykonáva jeho aktualizáciu v zmysle platných právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP a zúčastňuje sa ako člen skúšobnej komisie overovania odborných vedomostí účastníka VaVZ. Ak by bol odborný zástupca v rámci VaVZ aj školiteľom, tak musí navyše splniť aj požiadavku lektorskej spôsobilosti v zmysle § 27 ods. 5 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. a zodpovedá aj za dodržiavanie učebného plánu a učebnej osnovy v rámci VaVZ. Školiteľ mimo samotného výkonu lektorskej činnosti v rámci teoretickej, prípadne praktickej časti VaVZ sa zúčastňuje aj overovania vedomostí účastníka VaVZ ako člen trojčlennej skúšobnej komisie.

Ďalšie požiadavky na VaVZ stanovujú ostatné ustanovenia § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej „vyhláška č. 356/2007 Z. z.“).

Odborná spôsobilosť vo vzťahu k VaVZ

Odborná spôsobilosť odborného zástupcu v rámci jednotlivých skupín VaVZ sa preukazuje:

 • platným osvedčením autorizovaného bezpečnostného technika (ďalej „ABT“) pri skupinách VaVZ 01 a 06 až 10,
 • platným osvedčením revízneho technika (ďalej „RT“) príslušných vyhradených technických zariadení (ďalej „VTZ“) pri skupine VaVZ 02 až 05.

Odborná spôsobilosť školiteľa v rámci jednotlivých skupín VaVZ sa preukazuje:

 • platným osvedčením ABT pri skupine VaVZ 01 až 10 (pri skupine 02 až 05 okrem osobitných požiadaviek a pri skupine 06 až 10 okrem osobitných požiadaviek pre praktickú časť),
 • platným osvedčením RT príslušných VTZ pri skupine VaVZ 02 až 05,
 • platným osvedčením „inšpektora“ oprávnenej právnickej osoby príslušných VTZ pri skupine VaVZ 02 až 05,
 • platným preukazom inšpektora práce v oblasti BOZP s príslušnou špecializáciou pri skupine VaVZ 01 až 10,
 • platným osvedčením osoby na opravy príslušných VTZ pri skupine VaVZ 02.3 až 04.3,
 • platným osvedčením bezpečnostného technika pri skupine VaVZ 01,
 • platným osvedčením samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky pri skupine VaVZ 05.1,
 • platným preukazom obsluhy príslušných VTZ pri skupine VaVZ 2.2, 3.2, 3.4 a 4.2,
 • platným preukazom obsluhy motorových vozíkov pri skupine VaVZ 06,
 • platným preukazom na prácu vo výške vykonávanú pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky pri skupine VaVZ 07.1,
 • platným preukazom lešenára pri skupine VaVZ 07.2,
 • platným preukazom obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva pri skupine VaVZ 10.2 a 10.3,
 • platným preukazom obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti pri skupine VaVZ 10.3,
 • platným písomným dokladom o absolvovaní VaVZ na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na BOZP pri skupine 08,
 • platným písomným dokladom o absolvovaní VaVZ na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení so zameraním na BOZP pri skupine 09,
 • platným písomným dokladom o absolvovaní VaVZ na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení so zameraním na BOZP pri skupine 10.1.

Odborná spôsobilosť fyzickej osoby v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v rámci jednotlivých skupín VaVZ sa preukazuje:

 • platným osvedčením ABT pri skupine VaVZ 01,
 • platným osvedčením RT príslušných VTZ pri skupine VaVZ 02 až 05,
 • platným osvedčením osoby na opravy príslušných VTZ pri skupine VaVZ 02.3 až 04.3,
 • platným preukazom obsluhy príslušných VTZ pri skupine VaVZ 2.2, 3.2, 3.4 a 4.2,
 • platným preukazom obsluhy motorových vozíkov pri skupine VaVZ 06,
 • platným preukazom na prácu vo výške vykonávanú pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky pri skupine VaVZ 07.1,
 • platným preukazom lešenára pri skupine VaVZ 07.2,
 • platným preukazom obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva pri skupine VaVZ 10.2 a 10.3,
 • platným preukazom obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti pri skupine VaVZ 10.3,
 • platným písomným dokladom o absolvovaní VaVZ na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na BOZP pri skupine 08,
 • platným písomným dokladom o absolvovaní VaVZ na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení so zameraním na BOZP pri skupine 09,
 • platným písomným dokladom o absolvovaní VaVZ na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení so zameraním na BOZP pri skupine 10.1.

Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti sa preukazuje:

 • lekárskym posudkom (dôležitý je obsah lekárskeho posudku, vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe 3c zákona č. 355/2007 Z. z. od 01. 08. 2014) potvrdzujúcim zdravotnú spôsobilosť odborného zástupcu a školiteľa, prípadne fyzickej osoby, ktorá sama spĺňa požiadavku príslušnej odbornej spôsobilosti vo vzťahu k práci v súlade s § 16 ods. 6 v nadväznosti na § 39f zákona č. 124/2006 Z. z. (nevzťahuje sa na BT a ABT),
 • potvrdením o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy (uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade, v preukaze alebo v osvedčení), pri osvedčeniach ABT a BT musí byť doložené samostatné potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy s uvedením dátumu jej vykonania (nepostačuje potvrdenie na zadnej strane dokladu).

Doklad o odbornej spôsobilosti vo vzťahu k BOZP stráca platnosť:

 • nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o jeho odobratí príslušným inšpektorátom práce,
 • ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo ak podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie určenej činnosti, na ktorú mala vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad vydaný osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie,
 • ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.

Odborná prax vo vzťahu k VaVZ

Odborná prax odborného zástupcu, školiteľa, prípadne fyzickej osoby, ktorá sama spĺňa vyššie uvedené požiadavky odbornej spôsobilosti sa preukazuje dokladom o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe najmenej 3 roky v predchádzajúcich siedmich rokoch (požiadavky na odbornú prax pre jednotlivé skupiny VaVZ sú uvedené v prílohe č. 2a zákona č. 124/2006 Z. z.).

V doklade o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe je potrebné uviesť:

 • meno a priezvisko odborného zástupcu, školiteľa, resp. fyzickej osoby spĺňajúcej vyššie uvedenú požiadavku odbornej spôsobilosti,
 • dobu výkonu odbornej činnosti (od – do), podľa druhu žiadaného oprávnenia na výchovu a vzdelávanie,
 • rozsah vykonávanej odbornej činnosti (napr. uvedenie druhu a skupiny technických zariadení, uvedenie druhov motorových vozíkov a pod.),
 • spôsob výkonu prác (pracovnoprávny vzťah alebo dodávateľský spôsob).

Doklad (potvrdenie) o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe musí byť vydaný zamestnávateľom alebo odberateľom služieb pri dodávateľskom spôsobe výkonu jeho služieb (u fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom). Oprávnenosť subjektu na výkon predmetnej činnosti sa preveruje prostredníctvom obchodného registra, resp. živnostenského registra. Predmetný doklad musí byť potvrdený a podpísaný štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo odberateľa služieb s uvedením miesta a dátumu. V prípade, ak je podpísané osobou oprávnenou zastupovať zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch, je potrebné doložiť príslušné splnomocnenie na tieto úkony.

Odborná prax sa preukazuje výkonom činností, ktoré je fyzická osoba oprávnená vykonávať na základe získaného dokladu odbornej spôsobilosti (osvedčenie, preukaz, písomný doklad). Za odbornú prax sa nepovažuje výkon lektorskej, prednášateľskej, školiteľskej, publikačnej a inej činnosti. Odbornú prax ABT v lesníctve, poľnohospodárstve a stavebníctve môžu danej fyzickej osobe potvrdiť subjekty reálne vykonávajúce danú podnikateľskú činnosť. Nemusia ju mať uvedenú ako hlavný predmet podnikania v rámci SK NACE, ale jednou z výkonu ich činnosti musí byť činnosť preukázateľne súvisiaca s výkonom úloh (aj podporných) v stavebníctve, lesníctve, prípadne poľnohospodárstve.