Preskočiť na obsah

Nastala zmena údajov v osvedčení BT

Pri zmene údajov je potrebné kontaktovať školu, právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá vydala pôvodné osvedčenie BT. Škola alebo osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá vydala pôvodné osvedčenie BT, bezplatne vydá nové osvedčenie BT s aktualizovanými údajmi po predložení pôvodného osvedčenia BT v zmysle § 23 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“)

Nastala zmena údajov v osvedčení ABT

Pri zmene údajov je potrebné zaslať žiadosť o zmenu údajov v osvedčení ABT na Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“), dokladmi preukázať zmenu mena, priezviska alebo adresy (prihláška na trvalý pobyt, sken občianskeho preukazu) a predložiť pôvodne vydané osvedčenie ABT. NIP vykoná zmenu osvedčenia ABT bezplatne.

Stratil som osvedčenie BT, ABT

Pri strate osvedčenia BT alebo ABT je potrebné zaslať žiadosť o vydanie duplikátu škole, právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá osvedčenie BT vydala alebo pri strate osvedčenia ABT zaslať žiadosť na NIP. NIP duplikát osvedčenia ABT na základe žiadosti a doručeného správneho poplatku vo výške 5 eur zakúpeného na pobočkách Slovenskej pošty. Ak nebude doručený správny poplatok, žiadateľovi bude mať zaslaný platobný predpis na jeho úhradu.

Ako preukázať platnosť osvedčenia BT, ABT

V prípade, ak od vydania osvedčenia BT, ABT ubehlo viac ako päť rokov, platnosť sa preukazuje doložením úradne overeného potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy (ďalej „AOP“), resp. viacerých potvrdení o AOP v závislosti od dátumu vydania predmetného osvedčenia. Podmienkou je, aby prvá AOP bola vykonaná do piatich rokov od vydania osvedčenia BT/ABT a nasledujúce AOP do piatich rokov od poslednej AOP. Zároveň musí byť vydaná právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má platné oprávnenie na výchovu a vzdelávanie BT v činnosti 01.2. Zoznam vydaných oprávnení je verejne prístupný na web stránke NIP v časti oprávnenia/osvedčenia.

Bol som neúspešný na skúškach ABT       

Žiadateľ, ktorý nevykonal skúšku úspešne, môže o jej opakovanie požiadať najneskôr do šiestich mesiacov od neúspešne vykonanej skúšky, ak v písomnej žiadosti o opakovanie skúšky preukáže absolvovanie najmenej troch mesiacov odbornej praxe po neúspešne vykonanej skúške. NIP zasiela neúspešnému žiadateľovi písomné oznámenie o neúspešne vykonanej skúške v ktorom uvádza dátum, dokedy môže požiadať o opakovanú skúšku. Tento termín musí žiadateľ dodržať, zákon nedovoľuje podať žiadosť po tejto lehote.

Podal som si žiadosť na ABT, kedy budem pozvaný na skúšku

Každá žiadosť, ktorá spĺňa požiadavky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. je posúdená v Akreditačnej komisii NIP. Táto komisia zasadá podľa potreby, spravidla raz mesačne. Následne po posúdení dostatočného počtu žiadostí sú vypísané termíny skúšok ABT. Žiadateľom sú zasielané doporučene pozvánky na skúšky v lehote tri týždne pred termínom skúšky. Pozvánka je zasielaná na adresu trvalého pobytu uvedenú v žiadosti alebo na adresu prechodného pobytu, ak to žiadateľ oznámi v žiadosti.

Kde sa vykonávajú skúšky ABT

Skúšky ABT sa vykonávajú v budove Inšpektorátu práce Košice na Masarykovej ul. č. 10, kde sídli aj NIP.

Kedy mi bude vydané osvedčenie ABT

Osvedčenie ABT bude žiadateľovi vydané do 15 dní od úspešne vykonanej skúšky. Zároveň bude uverejnené na web stránke NIP. Spravidla sa osvedčenia vydávajú ihneď po skúške. Následne po ich podpísaní generálnym riaditeľom NIP sú zasielané poštou. Ak žiadateľ požiada o vydanie osvedčenia ABT v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z., tak lehota na vydanie je 30 dní od doručenia žiadosti.

Ako sa pripraviť na skúšku ABT

Na skúške sa odborné vedomosti preverujú v písomnom teste, ktorý je zostavený zo 40 otázok z jednotlivých okruhov týkajúcich sa problematiky BOZP, napr. doprava, strojárstvo, poľnohospodárstvo, trhový dohľad a pod. Ak je žiadateľ na teste úspešný na 75 percent (30 otázok správne zodpovedaných), tak postupuje na ústnu časť skúšky. Tam odpovedá na tri otázky, ktoré si ťahá z obálok. Po ich zodpovedaní mu skúšobná komisia oznámi výsledok skúšky. Okruhy otázok na ústnu časť skúšky sú zverejnené na web stránke NIP. Túto informáciu má žiadateľ aj v pozvánke na skúšky.

Dokedy môžem požiadať o vydanie osvedčenia ABT, ak som plnil odborné úlohy v oblasti BOZP v štátnozamestnaneckom resp. v služobnom pomere

O vydanie osvedčenia ABT pri tomto type žiadosti možno NIP písomne požiadať najneskôr do dvoch rokov od skončenia plnenia uvedených odborných činností.

Ako dlho je platné vydané osvedčenie BT, ABT

Osvedčenie BT, ABT sa vydáva na neurčitý čas. Podmienkou platnosti je absolvovanie AOP do piatich rokov od vydania osvedčenia a následne do piatich rokov od poslednej AOP u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má platné oprávnenie na výchovu a vzdelávanie BT – činnosť 01.2. Bez absolvovania AOP osvedčenie BT/ABT stráca platnosť.

Bolo mi odobraté osvedčenie BT, ABT            

Po odobratí osvedčenia BT/ABT je možné požiadať o vykonanie skúšky BT/ABT po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia BT/ABT. Pri ABT je potrebné doložiť k takejto žiadosti platné osvedčenie BT, ako podmienku podľa § 24 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.

Môžem školiť zamestnancov, ak mám vydané osvedčenie BT, ABT

Oboznamovať a informovať zamestnancov môžem v prípade, že mám so zamestnávateľom uzatvorený pracovnoprávny vzťah a som určený ako odborný zamestnanec na túto činnosť. Ak nie som zamestnancom zamestnávateľa, môžem oboznamovať a informovať zamestnancov len na základe vydaného oprávnenia na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov – činnosť 01.1 vydaného NIP.

Môžem ako BT vykonávať odborné činnosti u zamestnávateľa, ktorý vykonáva rizikové činnosti – patrí do prílohy č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

BT môže vykonávať odborné úlohy u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., len pod dozorom ABT. Tento dozor vykonáva ABT zamestnaný u zamestnávateľa na pracovnú zmluvu alebo na základe dodávateľsko-odberateľskej zmluvy uzatvorenej s osobou SZČO, ktorá má platnú živnosť na ABT alebo je uzatvorená zmluva s BTS, ktorá má NIP vydané oprávnenie na výkon BTS.

Aký výkon praxe BT sa mi uzná pre účely vydania osvedčenia ABT

Pre vydanie osvedčenia ABT je potrebné preukázať minimálne dva roky odbornej praxe BT. Táto prax môže byť vykonávaná na pracovnú zmluvu pre zamestnancov zamestnávateľa, na pracovnú zmluvu uzatvorenú s BTS a vykonávanú pre zamestnancov odberateľa BTS alebo je vykonávaná prostredníctvom platného živnostenského oprávnenia so zapísaným predmetom BT, resp. BTS u odberateľov, ktorí sú zamestnávateľmi. Dokladovaná prax nemusí byť vykonávaná súvisle, jednotlivé obdobia praxe sa sčítavajú, avšak nesmú sa navzájom prekrývať.

Aká je výška správnych poplatkov pri osvedčeniach ABT

Výška správneho poplatku pre vydanie osvedčenia ABT je 33 eur, pre vydanie osvedčenia ABT so zmenenými údajmi nie je žiadny poplatok a pre vydanie duplikátu sa platí poplatok vo výške 5 eur. Správny poplatok je splatný dňom podania žiadosti a je ho možné zakúpiť na pobočkách Slovenskej pošty.

Akým spôsobom zaplatím správny poplatok

Správny poplatok je splatný dňom podania žiadosti a je ho možné zakúpiť na pobočkách Slovenskej pošty. Ak bude zaslaná žiadosť bez správneho poplatku, tak sa žiadateľovi vystaví platobný predpis, ktorý je splatný do 10 dní od vystavenia. Na základe platobného predpisu, žiadateľ zaplatí správny poplatok šekom na pošte alebo prevodom na účet. Ak nebude správny poplatok zaplatení najneskôr na  deň splatnosti, tak nebude pripísaný k žiadosti a následne bude vrátený žiadateľovi prostredníctvom Slovenskej pošty. Tým sa oddiali spracovanie žiadosti, nakoľko až dňom doručenia správneho poplatku je možné začať žiadosť riešiť.