Preskočiť na obsah

Všeobecné informácie pre kovoobrábacie, drevoobrábacie,  tvárniace, ostatné a špeciálne stroje a zariadenia, ručné mechanické a elektrické náradie

 • ovládacie a kontrolné prvky pracovného prostriedku musia byť viditeľné, identifikovateľné a primerane označené,
 • pracovný prostriedok sa môže uviesť do chodu len úmyselnou činnosťou.
 • ak sa pracovný prostriedok alebo jeho nebezpečné časti zastavia, musí sa odpojiť prívod energie do pohonu,
 • ak je možný kontakt s pohybujúcimi sa časťami pracovného prostriedku, ktorý môže spôsobiť úraz, tieto časti musia byť vybavené krytom alebo iným ochranným zariadením, ktoré zabráni prístupu do zóny nebezpečenstva, alebo takým zariadením, ktoré zastaví pohybujúce sa nebezpečné časti skôr, ako sa siahne alebo vstúpi do zóny nebezpečenstva,
 • časti pracovného prostriedku s vysokou alebo veľmi nízkou teplotou musia byť, ak je to potrebné, chránené,
 • aby neohrozovali zamestnancov, ktorí sa nachádzajú v ich blízkosti alebo s nimi prichádzajú do kontaktu,
 • výstražné zariadenie pracovného prostriedku musí byť jednoznačné, ľahko pochopiteľné a zrozumiteľné,
 • pracovný prostriedok sa môže používať len na činnosti, na ktoré je určený a musia sa pri tom dodržiavať podmienky určené na jeho prevádzku,
 • údržbárske práce sa môžu vykonávať len vtedy, ak pracovný prostriedok je vypnutý. Ak to nie je možné, na vykonávanie takých prác sa musia prijať ochranné opatrenia alebo sa také práce musia vykonávať mimo zóny nebezpečenstva. Ak je pre pracovný prostriedok predpísaná údržba, termíny údržby sa musia dodržiavať,
 • pracovný prostriedok musí byť vybavený zreteľne označeným vypínacím prvkom na jeho odpojenie od všetkých zdrojov energie. Opätovné zapojenie nesmie ohroziť zamestnanca,
 • pracovný prostriedok musí byť vybavený bezpečnostným a zdravotným označením, napríklad výstražnou značkou alebo svetelným označením na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnanca pri práci,
 • zamestnanec musí mať zaistený bezpečný prístup a bezpečnosť vo všetkých priestoroch pri výrobe, úprave a údržbe,
 • pracovný prostriedok musí chrániť zamestnanca pred ohňom alebo prehriatím, pred unikajúcim plynom, pred prachom, tekutinami, parami, aerosólmi alebo pred látkami, ktoré sa vyrábajú, používajú alebo uskladňujú v pracovnom prostriedku,
 • pracovný prostriedok musí chrániť pred nebezpečenstvom výbuchu vrátane výbuchu látky, ktorá sa v pracovnom prostriedku vyrába, používa alebo uskladňuje,
 • pracovný prostriedok musí byť bezpečný a musí chrániť zamestnanca pred priamym alebo nepriamym kontaktom s elektrinou.

Všeobecné informácie pre motorové reťazové píly

Definície:

 • Motorová píla je prenosné technické zariadenie so spaľovacím motorom alebo elektrickým motorom, ktorého rezacia časť je uzatvorená pílová reťaz vedená vodiacou lištou.
 • Ručné náradie je náradie na ručné vykonávanie lesnej práce, najmä háky, píly, sekery, štipáky, kliny, sochory, obraciaky, sapiny, pretlačné tyče a pretláčacie lopatky.
 • Odvozný prostriedok je nemotorové vozidlo, cestné motorové vozidlo alebo zvláštne motorové vozidlo, ktoré je svojím vybavením určené na odvoz dreva.

Pracovné prostriedky: motorové reťazové píly

Všeobecná časť

 • pred začiatkom práce sa vykoná kontrola motorovej píly z hľadiska opotrebenia rezacích častí a záberového kolieska a kontrola funkčnosti bezpečnostných prvkov, a to
  1. automatického vypínania chodu reťaze pri voľnobežnom chode motora
   na motorovej píle so spaľovacím motorom,
  2. bezpečnostnej brzdy reťaze,
  3. tlmičov vibrujúcich častí,
  4. zachytávača roztrhnutej reťaze,
  5. poistky plynu a tlmiča výfuku na motorovej píle so spaľovacím motorom,
  6. pohyblivého prívodu a ovládacích prvkov na motorovej píle s elektrickým motorom,
 • motorovú pílu možno štartovať len v súlade s návodom na používanie,
 • chod motora motorovej píly sa zastaví pri prekonávaní prekážok, pri prenášaní motorovej píly na vzdialenosť väčšiu ako 20 metrov alebo vždy, ak podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyžadujú zastavenie chodu motora už pri menšej vzdialenosti,
 • motorovú pílu možno prepravovať len s nasadeným ochranným puzdrom zakrývajúcim rezaciu časť alebo s demontovanou rezacou časťou,
 • pri práci s motorovou pílou nemožno:
  1. pracovať z rebríka,
  2. vystupovať na hromadu dreva alebo kmeň,
  3. pridržiavať v ohrozenom priestore rukami alebo nohami prerezávané drevo,
  4. pozdĺžne rozrezávať drevo,
  5. rezať vo výške väčšej, ako je výška pŕs osoby vykonávajúcej lesnú prácu, ktorá obsluhuje motorovú pílu (ďalej len „pílič“),
  6. manipulovať s napruženým kmeňom, ak pílič stojí v smere napruženia,
  7. vstupovať pred hromadu dreva, ak nie je zabezpečená proti pohybu alebo ak sa rozvaľuje.
 • motorovú pílu nemožno používať, ak:
  1. je nefunkčná niektorá jej časť uvedená v bode 1.1.,
   • automatického vypínania chodu reťaze pri voľnobežnom chode motora na motorovej píle so spaľovacím motorom,
   • bezpečnostnej brzdy reťaze,
   • tlmičov vibrujúcich častí,
   • zachytávača roztrhnutej reťaze,
   • poistky plynu a tlmiča výfuku na motorovej píle so spaľovacím
    motorom,
   • pohyblivého prívodu a ovládacích prvkov na motorovej píle
    s elektrickým motorom,
  2. je poškodená alebo opotrebovaná rezacia časť motorovej píly alebo záberového kolieska nad hodnotu určenú výrobcom,
  3. je poškodené alebo opotrebované elektrické zariadenie motorovej píly s elektrickým motorom vrátane prívodu.

Kontrola technického stavu motorovej píly

 • kontrola technického stavu motorovej píly sa vykonáva v rozsahu a v lehotách stanovených výrobcom,
 • kontrola technického stavu elektrického zariadenia motorovej píly s elektrickým motorom sa vykonáva v lehotách podľa príslušnej slovenskej technickej normy.

Všeobecné informácie pre krovinorezy a pod.

 • pri pracovnom prostriedku, u ktorého vykonávanie kontrol a skúšok neustanovujú právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, určí rozsah a periodicitu kontroly zamestnávateľ.
 • zamestnávateľ je povinný uchovávať záznamy o výsledku kontroly po dobu ustanovenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby boli v prípade potreby kedykoľvek dostupné príslušným dozorným orgánom. Ak sa pracovný prostriedok používa mimo pracoviska zamestnávateľa alebo jeho priestoru, musí byť v mieste jeho používania vybavený príslušnými dokladmi o vykonaní poslednej kontroly.