Preskočiť na obsah

V členských štátoch Európskej únie vydaním vyhlásenia o zhode ES výrobca preberá zodpovednosť za súlad určeného výrobku so stanovenými požiadavkami. Keďže ide o rozhodujúci doklad pre spotrebiteľa, inšpekcia práce ako orgán dohľadu podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje aj súvisiace informácie o výrobku, poskytované výrobcom uvádzať v štátnom jazyku spôsobom zrozumiteľným spotrebiteľovi.

Uvedená požiadavka je s súlade s § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.