Preskočiť na obsah

Výnimky z povinnosti dodržiavať pravidlá o časoch jazdy, o prestávkach v práci a o dobách denného a týždenného odpočinku vydané podľa § 34 ods. 1 písm. f) zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 462/2007 Z. z.“) sa udeľujú  v zmysle článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (ďalej „nariadenie č. 561/2006“). Takéto výnimky sa udeľujú iba na dopravné činnosti vykonávané za mimoriadnych okolností alebo dočasne najviac na 30 dní v naliehavých prípadoch. Výnimky resp. osvedčenia o udelení výnimky sa nevydávajú pre dopravné činnosti uvedené v článku 13 ods. 1 nariadenia č. 561/2006 (ako je napr. doprava vozidlami používanými v súvislosti s kanalizáciou, ochranou pred povodňami, vodárenskými, plynárenskými a elektrárenskými údržbárskymi službami, údržbou a kontrolou ciest, pri zbere a odvoze domového odpadu a v súvislosti so službami likvidácie odpadu a pod.).

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 462/2007 Z. z. nie je reálna a  dôvodná potreba na udeľovanie výnimiek pre dopravné činnosti, ktoré sú uvedené v článku 13 ods. 1 nariadenia č. 561/2006, nakoľko sa pravidlá podľa § 6 ods. 2 zákona č. 462/2007 Z. z. nevzťahujú na cestnú dopravu vykonávanú na území Slovenskej republiky vozidlami uvedenými v článku 13 ods. 1 nariadenia č. 561/2006.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pre vozidlá charakterizované v čl. 13 ods. 1 nariadenia č. 561/2006 nie je potrebné udeľovať výnimku a vydávať osvedčenie o jej udelení, nakoľko sa na tieto vozidlá nevzťahujú pravidlá  podľa § 6 ods. 2  zákona č. 462/2007 Z. z. (tzn., že sa na tieto vozidlá nevzťahuje povinnosť dodržiavať pravidlá o časoch jazdy, o prestávkach v práci a o dobách odpočinku vodičov a o zaznamenávaní týchto časov a dôb).

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že nariadenie č. 561/2006 sa v plnom rozsahu nevzťahuje na cestnú dopravu uvedenú v článku 3 tohto nariadenia (ako je napr. doprava vozidlami používanými v pravidelnej osobnej doprave, pri ktorých trasa linky nepresahuje 50 kilometrov, doprava vozidlami s maximálnou povolenou rýchlosťou nepresahujúcou 40 kilometrov za hodinu a pod.).