Preskočiť na obsah

Problematika posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu je obsahom § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.“) ako aj ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 30e ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.  sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnanca:

  1. ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
  2. pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
  3. ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis (osobitným predpisom pre vodičov motorových vozidiel je zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 8/2009 Z. z.“),
  4. ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov,

Z vyššie uvedeného vyplýva, že problematiku zdravotnej a psychickej spôsobilosti vodičov motorových vozidiel upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. (§ 86 až 90). V zmysle § 86 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. sa zdravotná spôsobilosť posudzuje lekárskou prehliadkou. V zmysle § 88 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. sa psychická spôsobilosť posudzuje psychologickým vyšetrením.

Ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. neupravujú povinnosť vodiča podrobiť sa lekárskej prehliadke a psychologickému vyšetreniu na území Slovenskej republiky, upravujú však minimálne požiadavky na zdravotnú a psychickú spôsobilosť a podrobnosti o ich posudzovaní prostredníctvom vykonávacej vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

.