Preskočiť na obsah

Fyzická osoba môže podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 124/2006 Z. z.) obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného preukazu na vykonávanie činnosti alebo platného osvedčenia  na vykonávanie činnosti.

Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu je okrem iného aj zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a  zákona č. 124/2006 Z. z. Medzi činnosti uvedené v prílohe 1a patrí napríklad činnosť osoby na montáž a demontáž lešenia (lešenár), činnosť osoby pracujúcej vo výške 1,5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky, činnosť revíznych technikov vyhradených technických zariadení, činnosť osoby na obsluhu motorových vozíkov a i.

Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa ustanovenia  § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci a preukazuje sa lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov.

Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu, zaznamená výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci do svojej zdravotnej dokumentácie a vypracuje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Záver lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu znie:

a) spôsobilý na výkon posudzovanej práce,

b) spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením,

c) spôsobilý na výkon posudzovanej práce s trvalým obmedzením,

d) dočasne nespôsobilý na výkon posudzovanej práce, alebo

e) dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce.

Vzor tohto lekárskeho posudku je uvedený v prílohe č. 3 c zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad, je povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu   k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa

a) vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu,

b) vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci  alebo ak podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydané preukaz, osvedčenie alebo doklad, stráca tento preukaz, osvedčenie alebo doklad platnosť.

Do pozornosti dávame aj prechodné ustanovenie § 39f zákona č. 124/2006 Z. z. podľa ktorého fyzická osoba, ktorá má platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a vydané pred 1. januárom 2014, mala povinnosť podrobiť sa do 31. decembra 2014 lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.

Platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad vydané pred 1. januárom 2014 stráca platnosť najneskôr 31. decembra 2014, ak fyzická osoba

a) sa nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo

b) podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydané preukaz, osvedčenie alebo doklad.