Preskočiť na obsah

Predmetom STN EN 81 – 80: Október 2004. Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Jestvujúce výťahy. Časť 80: Pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov (ďalej „norma“), je opis pravidiel na zvýšenie bezpečnosti jestvujúcich výťahov s cieľom dosiahnuť zodpovedajúcu úroveň bezpečnosti, aká je pri novo inštalovaných výťahoch, s využitím súčasného stavu bezpečnostnej techniky.

Norma platí pre trvale namontované elektrické výťahy s trecím kotúčom alebo výťahy s pohonom bez prekĺzavania a pre hydraulické výťahy obsluhujúce stanovené úrovne staníc, majúce klietku určenú na dopravu osôb alebo osôb a nákladov a pohybujúce sa medzi vodidlami, ktoré nie sú odklonené o viac ako 15° od zvislice.

Norma neplatí pre:

a)  výťahy s inými pohonnými systémami ako sú uvedené v EN
81-1: 1998 alebo EN 81-2: 1998;

b) zdvíhacie zariadenia ako sú obežné výťahy, banské výťahy,
javiskové výťahy so samočinným vyklápaním, skipové
výťahy, stavebné výťahy a zdvíhadlá, lodné zdvíhadlá, plošiny na
dobývanie alebo vrty na mori, zariadenia pre stavby a údržbu;

c) zariadenia, pri ktorých je sklon vodidiel viac ako 15° ku zvislici;

d) bezpečnosť pri doprave, montáži, opravách a demontáži výťahov;

e) činnosť hasičov.

Podľa prílohy A normy, postupy uvedené v tejto prílohe sú určené ako pomoc pri zavádzaní národných prepisov na zvyšovanie bezpečnosti jestvujúcich výťahov, na stanovenie a vyhodnotenie jestvujúcich nebezpečných situácií a na hodnotenie priorít, ktoré sa vzťahujú na nevyhnutné opatrenia na zníženie nebezpečenstva
a rizika.

Norma obsahuje formulár dotazníka (príloha B normy), ktorý sa môže použiť na zisťovanie nebezpečných situácií
jednotlivých výťahov. Môžu sa vyskytnúť ďalšie nebezpečné situácie u veľmi starých výťahov alebo u zvláštnych výťahov,
ktoré nie sú uvedené v tejto norme. V tomto prípade prichádza
do úvahy nevyhnutnosť ďalšieho posúdenia rizika.

Zistenie nebezpečnej situácie sa môže vykonať pri pravidelnej prehliadke alebo pri osobitnom preskúšaní určitého
zariadenia, ale tieto preskúšania môžu vykonávať len technicky
oprávnené a dostatočne vyškolené osoby, čo môžu určiť národné predpisy.

Právne predpisy bližšie nestanovujú osobu pre vyplnenie dotazníka na zisťovanie nebezpečenstva pri jestvujúcich
výťahoch a na stanovenie, aké nápravné opatrenie navrhnuté v tejto
norme je možné použiť. NIP zastáva názor, že jednou z osôb, ktorá môže vypracovať dotazník, je aj revízny technik vyhradených
technických zariadení s príslušným rozsahom osvedčenia.