Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2018 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce.

Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú:

  • podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) a registrovaných pracovných úrazov v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017,
  • podiely hlavných skupín zdrojov na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) v rokoch 1999 – 2018,
  • podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte registrovaných pracovných úrazov v rokoch 2008 – 2018.