Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce vydal letáky z tradičnej edície Pravidlá dobrej praxe. Tieto publikácie sú určené tak zamestnávateľom ako aj zamestnancom, za účelom oboznámenia sa so základnými informáciami v danej oblasti. Stručne a výstižne vysvetľujú konkrétne pojmy, právne predpisy, či povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovných úrazov, organizácii pracovného času v doprave, výskyte diskriminácie a uznávaní odbornej spôsobilosti.

V prílohe pod týmto článkom nájdete aj aktualizované letáky adresované zamestnávateľom podnikajúcim v odvetví lesníckych činností a odborných činností, kde sa používajú lesnícke stroje. Aktualizovali sme aj leták na pomoc zamestnávateľom podnikajúcim v odvetví poľnohospodárstva.
Oba tieto letáky obsahujú informácie, ktoré pomôžu pochopiť hlavné znaky, ktorými sa konkrétne odvetvie líši od ostatných pracovných činností, jeho špecifiká, riziká práce a ponúka návod na ich elimináciu.