Preskočiť na obsah

Na orgány inšpekcie práce sa obracajú bezpečnostní technici, zamestnávatelia a zamestnanci s otázkou týkajúcou sa zabezpečovania aktualizačnej odbornej prípravy (ďalej „AOP“) zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti, na ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“). Zoznam týchto činnosti je uvedený v prílohe 1a tohto zákona. Sú to napríklad činnosti revízneho technika, viazača bremien, osoby na obsluhu motorových vozíkov, lešenára
a pod.

Z týchto dôvodov Národný inšpektorát práce vydáva nasledovné stanovisko:

V súlade s § 47a Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi písomnú informáciu o jeho pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania najmenej v rozsahu taxatívne vymenovaných údajov, ak ich neobsahuje pracovná zmluva.

Medzi tieto údaje patrí aj informácia o práve na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom, ak sa poskytuje, a jej o jej rozsahu.

Písomnú informáciu je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi do štyroch týždňov od vzniku pracovného pomeru.

K tejto zmene Zákonníka práce účinnej od 1. novembra 2022 došlo z toho dôvodu, že SR bola povinná implementovať európsku smernicu č. 2019/1152 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii.

Prečo sa zaviedla povinnosť zamestnávateľa informovať o práve na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom?
Ak sa od zamestnávateľov na základe práva EÚ a vnútroštátneho práva (právo SR) alebo kolektívnych zmlúv požaduje poskytovanie odbornej prípravy pre zamestnancov, aby si mohli plniť pracovné úlohy, na ktoré boli prijatí, je dôležité
zabezpečiť:

  • aby sa takáto odborná príprava poskytovala rovnako všetkým zamestnancom v pracovnom pomere,
  • aby náklady na takúto odbornú prípravu by sa nemali účtovať zamestnancovi, ani by sa nemali zrážať či odpočítavať z jeho odmeny,
  • takáto odborná príprava by sa mala považovať za pracovný čas a pokiaľ je to možné, mala by sa vykonávať počas pracovnej doby.

Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na odborné vzdelávanie ani na odbornú prípravu, ktorú musia zamestnanci absolvovať, aby si zachovali alebo obnovili odbornú kvalifikáciu (napríklad aktualizačnú odbornú prípravu – AOP), pokiaľ jej poskytovanie nevyžaduje právo EÚ alebo vnútroštátne právo alebo kolektívna zmluva.

Zamestnávateľovi povinnosť zabezpečovať AOP nevyplýva zo zákona č. 124/2006 Z. z., ani z iného právneho a ostatného predpisu na zaistenie BOZP. Z uvedeného vyplýva, že na AOP sa informačná povinnosť zamestnávateľa spojená s vznikom pracovného pomeru vo všeobecnosti nevzťahuje.

Iná situácia je, keď zabezpečovanie AOP je upravené v kolektívnej zmluve. V tomto prípade je zamestnávateľ povinný splniť si informačnú povinnosť voči zamestnancovi tak, ako je to uvedené v § 47a Zákonníka práce.

Bližšie informácie je možné nájsť v článku Náležitosti pracovnej zmluvy a informovanie o pracovných podmienkach od 1. novembra 2022 v inej sekcii webu Národného inšpektorátu práce.