Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Predstavenie kampane Pracuj legálne – Pracuj bezpečne

Inšpekcia práce ako súčasť verejnej správy sa usiluje plnohodnotne plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj propagácia a medializácia svojej činnosti a zvyšovanie povedomia zamestnávateľov, zamestnancov i širokej verejnosti v oblasti ochrany práce prostredníctvom rôznych nástrojov na zvyšovanie prevencie a osvety. V rámci šírenia prevencie a osvety v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnoprávnych vzťahov a ďalších oblastí zameraných na ochranu

čítať ďalej

Sociálna legislatíva v doprave

Úlohou inšpekcie práce je okrem dozoru nad dodržiavaním predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci aj dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov a sociálnej legislatívy v doprave. To zahŕňa aj kontroly na pracoviskách dopravných podnikov a v spolupráci s Políciou SR aj na pozemných komunikáciách na rôznych miestach na území celého Slovenska. V júni 2022 sa takáto súčinnostná kontrola uskutočnila

čítať ďalej

Horúčavy na pracovisku

Každý rok počas horúčav dochádza na pracoviskách k viacerým prípadom nevoľnosti, alebo ochorení súvisiacich so zvýšenými teplotami. Predchádzaniu týchto prípadov je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť, pretože v extrémnych prípadoch môže prehriatie organizmu spôsobiť aj smrť. Aké zásady treba v práci dodržiavať počas horúčav? Čo by sa nemalo zanedbať? Zamestnávatelia by  mali mať vypracovaný núdzový plán čo robiť, ak u zamestnanca spozorujú príznaky nevoľnosti, alebo

čítať ďalej

Nové povinnosti zamestnávateľov pri vyslaní zamestnancov v oblasti cestnej dopravy

Aplikáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 sa zásadným spôsobom mení spôsob oznámenia vyslaní zamestnancov, ktorými sú

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci január 2023

V mesiaci január 2023 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 107 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 48 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 47 žien a 60 mužov (podiel mužov predstavuje 56 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci január bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 31 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci január 2023

V priebehu mesiaca január 2023 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tento úraz sa stal v Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 3 SPÚ. Počas mesiaca január 2023 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2022

čítať ďalej

Diskriminácia a rodová rovnosť v pracovnoprávnych vzťahoch

Národnému inšpektorátu práce vyplynula z Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2021 – 2027, z Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021 – 2027 a z článku 3 bod g) štatútu Výboru pre rodovú rovnosť v znení neskorších dodatkov povinnosť informovať o stave v oblasti rovnakého zaobchádzania

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci december 2022

V priebehu mesiaca december2022 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví stavebníctvo. Tento úraz sa stal v Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo rovnako k 1 SPÚ. Počas mesiaca december2022 došlo aj k 2 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a ubytovacie a stravovacie služby. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci december 2022

V mesiaci december 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 57 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 38 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 19 žien a 38 mužov (podiel mužov predstavuje 67 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci december bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 9 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej