Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Štatistiky

Výsledky výkonov dohľadu nad trhom v rokoch 2020 až 2022 (do 30. 09. 2022) podľa skupín určených výrobkov sú uvedené v nasledovných tabuľkách. Elektrické zariadenia určené na používanie v rámci určitých limitov napätia: Nedostatok / Rok202020212022EZ - vyhlásenia o zhode300285177EZ - návod slov. jazyk824420EZ - značka zhody544944EZ - vlastn. - bezpečnosť092EZ - spôsob posudzovania zhody (modul)575032Spolu493437275 Tlakové zariadenia, jednoduché tlakové

čítať ďalej

Dohľad nad trhom

Inšpektoráty práce sú v súlade s § 26 písm. b) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánmi dohľadu nad určenými výrobkami. Vykonávajú dohľad nad nasledujúcimi skupinami určených výrobkov: vleky – Nariadenie (EÚ) č. 2016/424, osobné ochranné prostriedky – Nariadenie (EÚ) č.

čítať ďalej

Určené výrobky

Dohľad na trhom sa vykonáva v súvislosti s uvádzaním určených výrobkov na trh. Určený výrobok v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 56/2018 Z. z.“) je výrobok, ktorý predstavuje zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie

čítať ďalej

Všeobecné informácie

S cieľom zaručiť voľný pohyb výrobkov v rámci Únie je potrebné zabezpečiť, aby výrobky boli v súlade s harmonizačnými právnymi predpismi Únie, a teda aby spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, akými sú zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochrana spotrebiteľov, ochrana životného prostredia, verejná bezpečnosť a ochrana všetkých ostatných verejných záujmov, ktoré chránia

čítať ďalej

Prevencia závažných priemyselných havárií

Oblasť závažných priemyselných havárií upravuje zákon č. 128/2015 Z. z. zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ZPH“) a vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na koho sa

čítať ďalej

Uvádzanie na trh, klasifikácia, označovanie

Problematiku nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických zmesí upravuje vzťahuje zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). Pri ukladaní povinnosti sa zákon odvoláva na 2 vyššie právne predpisy: nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení,

čítať ďalej