Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Postupy zamestnávateľa

Právny rámec Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o BOZP) Vyhláška č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene

čítať ďalej

Definície (311/2001)

Pracovný úraz je definovaný ustanovením § 195 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov: „Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“ Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do

čítať ďalej

Odborné spôsobilosti v SR

Informácie a podmienky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Odborné spôsobilosti v SR Informácie a podmienky pre odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. link na internetovú stránku ÚVZ SR: odborná spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami

čítať ďalej

OPO

Informácie a podmienky pre žiadateľov o vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (oprávnená právnická osoba) Pre získanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (ďalej „oprávnená právnická osoba OPO“) v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

čítať ďalej

Stratégia BOZP

Článkom 36 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je v Slovenskej republike deklarované právo zamestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a zabezpečenie ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci. Za účelom napomáhania k plneniu tejto deklarácie, bola Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 790/2020 zo 16. decembra 2020 schválená Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na

čítať ďalej

Rozdelenie technických zariadení elektrických

Rozdelenie technických zariadení elektrických v zmysle prílohy č. 1 časť III. vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vznp.  Technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú: technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny, technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

čítať ďalej

Slobodný prístup k informáciám

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Národný inšpektorát práce (ďalej len "NIP“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na NIP sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. (ďalej len „zákon o informáciách“) a Smernicou NIP na zabezpečenie slobodného prístupu

čítať ďalej