Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Program "Bezpečný podnik"

Jednou z priorít Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a program jej realizácie na roky 2021 – 2023, je uplatňovanie systémového prístupu k problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) prostredníctvom programu „Bezpečný podnik" (ďalej len BP). Zavádzanie vhodného systému riadenia BOZP u zamestnávateľov v SR má však aj dôležité opodstatnenie v praxi.

čítať ďalej

Program "Zodpovedný zamestnávateľ"

Slovenská republika reguluje pracovnoprávnymi predpismi požiadavky na vhodné a bezpečné pracovné podmienky pre výkon práce zamestnancov v zmysle smerníc Európskej únie. Štandardy európskeho trhu práce ovplyvňujú aj pracovný život zamestnancov na Slovensku. Tvorba pracovných miest, ich obsadzovanie vhodnými zamestnancami, starostlivosť o pracovné podmienky, sociálna starostlivosť o zamestnancov, spolupráca so zástupcami zamestnancov sú výzvy, s ktorými sa musia zamestnávatelia vysporiadať k obojstrannej spokojnosti – svojej a spokojnosti zamestnancov.

čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podávanie sťažnosti, predmet sťažnosti, vybavovanie sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) Podávanie sťažnosti Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým  sa domáha ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou Národného inšpektorátu práce

čítať ďalej