Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Generálna riaditeľka

[caption id="attachment_120756" align="aligncenter" width="740"] Generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M[/caption] Generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M bola menovaná do funkcie ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom s účinnosťou od 1. mája 2020.  ŽIVOTOPIS PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M certifikovaný audítor v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Profesijná prax od

čítať ďalej

Pôsobnosť IP

Inšpekcia práce je v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 125/2006 Z. z.“): dozor nad dodržiavaním: pracovnoprávnych predpisov,ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu

čítať ďalej

Verejné obstarávanie

Národný inšpektorát práce je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri zadávaní zákaziek postupuje podľa jednotlivých ustanovení tohto zákona.

čítať ďalej

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci možno charakterizovať ako súbor opatrení, zásad, princípov, postojov, správania a aktivít, ktoré pomáhajú eliminovať nepriaznivé dôsledky práce. Pojem „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ je známy aj pod skratkou BOZP, avšak jeho obsah a uplatňovanie sú podstatne širšie, ako naznačuje význam týchto slov. Kedysi bola BOZP chápaná len ako prevencia pred úrazmi, zameraná predovšetkým na bezpečnosť

čítať ďalej

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je najväčším podujatím, zameraným na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Koná sa každoročne počas 43 – eho kalendárneho týždňa roku. Jeho cieľom je prispievať k zlepšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách Európy. Na európskej úrovni ho koordinuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri

čítať ďalej