Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

OPO

Informácie a podmienky pre žiadateľov o vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (oprávnená právnická osoba) Pre získanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (ďalej „oprávnená právnická osoba OPO“) v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

čítať ďalej

Stratégia BOZP

Článkom 36 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je v Slovenskej republike deklarované právo zamestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a zabezpečenie ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci. Za účelom napomáhania k plneniu tejto deklarácie, bola Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 790/2020 zo 16. decembra 2020 schválená Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na

čítať ďalej

Rozdelenie technických zariadení elektrických

Rozdelenie technických zariadení elektrických v zmysle prílohy č. 1 časť III. vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vznp.  Technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú: technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny, technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

čítať ďalej

Slobodný prístup k informáciám

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Národný inšpektorát práce (ďalej len "NIP“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na NIP sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. (ďalej len „zákon o informáciách“) a Smernicou NIP na zabezpečenie slobodného prístupu

čítať ďalej

Program "Bezpečný podnik"

Jednou z priorít Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a program jej realizácie na roky 2021 – 2023, je uplatňovanie systémového prístupu k problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) prostredníctvom programu „Bezpečný podnik" (ďalej len BP). Zavádzanie vhodného systému riadenia BOZP u zamestnávateľov v SR má však aj dôležité opodstatnenie v praxi.

čítať ďalej

Program "Zodpovedný zamestnávateľ"

Slovenská republika reguluje pracovnoprávnymi predpismi požiadavky na vhodné a bezpečné pracovné podmienky pre výkon práce zamestnancov v zmysle smerníc Európskej únie. Štandardy európskeho trhu práce ovplyvňujú aj pracovný život zamestnancov na Slovensku. Tvorba pracovných miest, ich obsadzovanie vhodnými zamestnancami, starostlivosť o pracovné podmienky, sociálna starostlivosť o zamestnancov, spolupráca so zástupcami zamestnancov sú výzvy, s ktorými sa musia zamestnávatelia vysporiadať k obojstrannej spokojnosti – svojej a spokojnosti zamestnancov.

čítať ďalej