Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Z histórie

História súčasnej inšpekcie práce sa začala písať v roku 1969, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, ktorý vychádzal z vtedy progresívnych princípov Dohovorov Medzinárodnej organizácie práce. Vývoj inšpekčných postupov však bol sčasti ovplyvnený vtedajším socialistickým spoločenským zriadením. Štát (reprezentovaný vládou) bol zamestnávateľom vo všetkých výrobných podnikoch a v nekomerčnej sfére. Vydával záväzné predpisy (zákony)

čítať ďalej

Generálna riaditeľka

[caption id="attachment_120756" align="aligncenter" width="740"] Generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M[/caption] Generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M bola menovaná do funkcie ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom s účinnosťou od 1. mája 2020.  ŽIVOTOPIS PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M certifikovaný audítor v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Profesijná prax od

čítať ďalej

Pôsobnosť IP

Inšpekcia práce je v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 125/2006 Z. z.“): dozor nad dodržiavaním: pracovnoprávnych predpisov,ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu

čítať ďalej