Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Stratégia BOZP

Článkom 36 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je v Slovenskej republike deklarované právo zamestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a zabezpečenie ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci. Za účelom napomáhania k plneniu tejto deklarácie, bola Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 790/2020 zo 16. decembra 2020 schválená Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na

čítať ďalej

Rozdelenie technických zariadení elektrických

Rozdelenie technických zariadení elektrických v zmysle prílohy č. 1 časť III. vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vznp.  Technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú: technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny, technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

čítať ďalej

Slobodný prístup k informáciám

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Národný inšpektorát práce (ďalej len "NIP“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na NIP sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. (ďalej len „zákon o informáciách“) a Smernicou NIP na zabezpečenie slobodného prístupu

čítať ďalej

Program "Bezpečný podnik"

Jednou z priorít Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a program jej realizácie na roky 2021 – 2023, je uplatňovanie systémového prístupu k problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) prostredníctvom programu „Bezpečný podnik" (ďalej len BP). Zavádzanie vhodného systému riadenia BOZP u zamestnávateľov v SR má však aj dôležité opodstatnenie v praxi.

čítať ďalej

Program "Zodpovedný zamestnávateľ"

Slovenská republika reguluje pracovnoprávnymi predpismi požiadavky na vhodné a bezpečné pracovné podmienky pre výkon práce zamestnancov v zmysle smerníc Európskej únie. Štandardy európskeho trhu práce ovplyvňujú aj pracovný život zamestnancov na Slovensku. Tvorba pracovných miest, ich obsadzovanie vhodnými zamestnancami, starostlivosť o pracovné podmienky, sociálna starostlivosť o zamestnancov, spolupráca so zástupcami zamestnancov sú výzvy, s ktorými sa musia zamestnávatelia vysporiadať k obojstrannej spokojnosti – svojej a spokojnosti zamestnancov.

čítať ďalej