Preskočiť na obsah

Správa o stave ochrany práce za rok 2022

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2022 hodnotí stav ochrany práce ...čítať ďalej

Správa o stave ochrany práce za rok 2021

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2021 hodnotí stav ochrany práce ...čítať ďalej

Správa o stave ochrany práce za rok 2020

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2020 hodnotí stav ochrany práce ...čítať ďalej

Správa o stave ochrany práce za rok 2019

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2019 hodnotí stav ochrany práce ...čítať ďalej

Správa o stave ochrany práce za rok 2018

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2018 hodnotí stav ochrany práce ...čítať ďalej

Dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov na čerpacích staniciach

Cieľom celoslovenskej úlohy č. 18 112 zameranej na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov na čerpacích staniciach pohonných hmôt bolo preverenie dodržiavania ustanovení Zákonníka práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní . V oblasti pracovnoprávnych vzťahov inšpektori práce kontrolovali ustanovenia právnych predpisov, ktoré upravujú dodržiavanie ...čítať ďalej

Dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a sociálnej legislatívy v doprave cestovnými kanceláriami

Cieľom celoslovenskej úlohy č. 18 114 bolo preverenie dodržiavania povinností zamestnávateľov prevádzkujúcich cestovné kancelárie v oblasti dodržiavania vybraných ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa najmä pracovného času, odpočinku a minimálnych mzdových nárokov zamestnancov. Rovnako bola predmetom previerok kontrola dodržiavania povinnosti zamestnávateľov v oblasti poskytovania ...čítať ďalej