Preskočiť na obsah

Kontroly zájazdových a diaľkových autobusov

V období od 1. júna 2017 do 31. augusta 2017 sa inšpekcia práce v rámci kontrol sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách zamerala najmä na kontrolu zájazdových a diaľkových autobusov. Cieľom týchto kontrol bolo predovšetkým preveriť dodržiavanie pracovných podmienok ...čítať ďalej

Kontrola dodržiavania BOZP v poľnohospodárstve v roku 2017

Na základe nepriaznivého stavu vo vývoji pracovnej úrazovosti, bola v júli 2017 Národným inšpektorátom práce stanovená mimoriadna celoslovenská úloha zameraná na kontrolu dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) v poľnohospodárstve so zameraním na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Inšpekcia práce bola zameraná ...čítať ďalej

Správa o stave ochrany práce za rok 2016

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2016 hodnotí stav ochrany práce ...čítať ďalej

Inšpekcia práce v jadrovej energetike za rok 2016

Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) na pracoviskách jadrového zariadenia vykonáva na celom území Slovenskej republiky Inšpektorát práce Nitra. Cieľom inšpekcie práce bola kontrola dodržiavania právnych a ostatných ...čítať ďalej

Kontrola dodržiavania BOZP v stavebníctve v roku 2016

Cieľom úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) pri stavebných prácach. Úloha sa realizovala bez rozdielu na to, aký právny subjekt bol stavebníkom alebo zhotoviteľom a bez ohľadu ...čítať ďalej

Previerky zamerané na kontrolu kariet bezpečnostných údajov

Inšpektoráty práce sa v období marec až november 2015 v rámci realizácie celoslovenskej úlohy zamerali na kontrolu bezpečnosti a ochrany zdravia pri činnostiach, pri ktorých zamestnanci prichádzajú do styku s chemickými faktormi. Cieľom bolo zistiť, či zamestnanci, ktorí pri svojej práci prichádzajú do kontaktu ...čítať ďalej