Preskočiť na obsah

Na Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) boli odbornou verejnosťou zaslané viaceré žiadosti o zaujatie stanoviska k plneniu požiadaviek článku 6.4.4.4, resp. tabuľky E.1 informatívnej prílohy E slovenskej technickej normy STN 33 2000-6:2018 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia (ďalej „STN 33 2000-6:2018“).

NIP k uvedenej problematike zaujal nasledovné stanovisko:

V zmysle článku 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018, osoba alebo osoby zodpovedné za projektovanie, montáž a revízie inštalácie musia poskytnúť správu, ktorá zohľadňuje ich vlastnú zodpovednosť voči osobe objednávajúcej prácu, spolu so záznamami uvedenými v článku 6.4.4.3 tejto normy. Správa o východiskovej revízii elektrickej inštalácie má uvádzať odporúčanie o časovom intervale do vykonania prvej periodickej revízie.

V tabuľke E.1informatívnej prílohy E STN 33 2000-6:2018 je uvedený informatívny formulár na vypracovanie revíznej správy, ktorý v časti „za projektovanie“ pojednáva o vyhlásení vlastnej zodpovednosti projektanta za projektovú prácu, ktorú vykonal a následne požaduje jeho podpis v revíznej správe. Uvedená požiadavka môže robiť problémy v aplikačnej praxi pri projektovaní a realizácií veľkých stavieb s väčším množstvom dodávateľov, projektantov, zhotoviteľov a revíznych technikov. V rámci projekčných činností existuje stupeň projektovej dokumentácie „pre stavebné povolenie“, ktorý nemusí spĺňať požiadavky na obsah konštrukčnej dokumentácie s zmysle § 5 ods. 2 v nadväznosti na prílohu č. 2 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“), nakoľko slúži len pre potreby stavebného úradu k vydaniu stavebného povolenia a nie je podkladom pre montáž vyhradených technických zariadení elektrických.

Článok 6.4.4.3 STN 33 2000-6:2018 stanovuje, že správa o východiskovej revízii musí obsahovať záznamy o prehliadkach, o skúšaných obvodoch a o výsledkoch skúšok. Záznamy o podrobnostiach obvodu a o výsledkoch skúšok musia identifikovať každý obvod, vrátane príslušného ochranného prístroja (ochranných prístrojov) a musia uvádzať výsledky príslušných skúšok a meraní.

Projektant a zhotoviteľ si splnia svoju povinnosť vyjadrenia vlastnej zodpovednosti za svoje dielo v zmysle článku 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018, poskytnutím správy objednávateľovi, resp. prevádzkovateľovi spolu so záznamami uvedenými v článku 6.4.4.3 STN 33 2000-6:2018 a v rozsahu popísanom v informatívnej tabuľke E.1 predmetnej normy, aj vypracovaním „Vyhlásenia o zodpovednosti projektanta“ a „Vyhlásenia o zodpovednosti zhotoviteľa“. Uvedené vyhlásenia by následne boli súčasťou konštrukčnej dokumentácie vyhovenej v zmysle § 5 ods. 2 v nadväznosti na prílohu č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Kópiu vyhlásenia o zodpovednosti projektanta a zhotoviteľa následne revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického zaradí do príloh revíznej správy (správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške) daného zariadenia. „Vyhlásenie o zodpovednosti revízneho technika“ by bolo priamo súčasťou revíznej správy (správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške) daného zariadenia.

Poznámka: Článok č. 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018 sa nevzťahuje na dokumentáciu pre stavebné povolenie, pretože je určená najmä pre stavebné úrady na vydanie stavebného povolenia, nie na samotnú montáž elektroinštalácie a následnú revíziu (odbornú prehliadku a odbornú skúšku.