Predstavenie kampane Pracuj legálne – Pracuj bezpečne

Inšpekcia práce ako súčasť verejnej správy sa usiluje plnohodnotne plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj propagácia a medializácia svojej činnosti a zvyšovanie povedomia zamestnávateľov, zamestnancov i širokej verejnosti v oblasti ochrany práce prostredníctvom rôznych nástrojov na zvyšovanie prevencie a osvety. V rámci ...čítať ďalej

Plagáty „Pracuj legálne“ a „Pracuj bezpečne“

Národný inšpektorát práce pripravil v rámci kampane Pracuj legálne – Pracuj bezpečne sériu plagátov, ktoré budú využívané najmä na rôznych konferenciách, seminároch a výstavách. Cieľom vytvorenia plagátov je upútať pozornosť návštevníkov podujatí a poskytnúť im základné informácie, kde môžu nájsť odpovede na ...čítať ďalej

Príručka "BOZP u živnostníka"

Národný inšpektorát práce, Slovenský živnostenský zväz a Slovak Business Agency pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku „BOZP u živnostníka“, ktorej cieľom je pomôcť živnostníkom pri dodržiavaní pravidiel BOZP a prispieť k šíreniu dobrej praxe v oblasti BOZP. Príručka je vydávaná v rámci ...čítať ďalej

Príručka "Legálna práca, legálne zamestnávanie"

Národný inšpektorát práce pripravil v rámci kampane „Pracuj legálne – Pracuj bezpečne“ pre odbornú aj laickú verejnosť príručku „Legálna práca, legálne zamestnávanie“. Príručka je zároveň súčasťou kampane EÚ o výhodách deklarovanej práce #EU4FairWork. Publikácia obsahuje v zjednodušenej a prehľadnej forme základné ...čítať ďalej

Letáky na podporu kampane

Národný inšpektorát práce vydal v rámci kampane Pracuj legálne – Pracuj bezpečne dva informačné letáky, ktoré obsahujú základné informácie z predmetných oblastí v prehľadnej a pútavej forme. Letáky sú z dôvodu stále väčšieho nárastu zamestnancov zo zahraničia na území Slovenskej republiky ...čítať ďalej

Video „Pracuj legálne“

Národný inšpektorát práce pripravil v rámci kampane "Pracuj legálne - Pracuj bezpečne" osvetové video, ktorého cieľom je poukázať na výhody legálnej práce oproti práci nelegálnej. Verziu so slovenskými titulkami nájdete tu , verziu s anglickými titulkami tu . Video je zároveň ...čítať ďalej