Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Pracovná zmluva

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou uzatvorenou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Povinným obsahom pracovnej zmluvy sú štyri podstatné náležitosti, ktorými sú: Druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika – uvedie sa pracovné miesto – pracovná pozícia, na ktorej bude zamestnanec vykonávať prácu (napr. ekonóm, učiteľka, pomocný robotník, kuchár). Dôraz je potrebné klásť na uvedenie stručnej

čítať ďalej

Zamestnávateľ a očkovanie zamestnancov z pohľadu pracovného práva

Znenie aktuálne do 14. novembra 2021 Možnosti zamestnávateľov vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní proti koronavírusu alebo o výsledkoch testovania sú limitované. Zaobchádzanie so zamestnancami v pracovnoprávnych vzťahoch musí byť v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a žiaden zamestnanec nesmie byť diskriminovaný z dôvodu iného postavenia, ktorým je napr. očkovanie proti koronavírusu. Aktuálne nie je platný a účinný žiaden predpis

čítať ďalej

Zástupcovia Národného inšpektorátu práce rokovali na pôde GR ZVJS

[caption id="attachment_130130" align="alignnone" width="1600"] Zástupcovia NIP rokovali na pôde GR ZVJS.[/caption] Na pôde Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže sa uskutočnilo pracovné stretnutie medzi zástupcami Národného inšpektorátu práce a Zboru väzenskej a justičnej stráže. Účelom tohto stretnutia bolo vyhodnotenie spolupráce z oblasti vykonávania inšpekcie práce na pracoviskách, na ktorých sú obvinení alebo odsúdení zaraďovaní do práce. Rovnako vyvolanie diskusie súvisiacej s potrebou vypracovania spoločnej dohody o spolupráci

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2021

V priebehu mesiaca jún 2021 došlo k 6 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, stavebníctvo, doprava a skladovanie a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 4 SPÚ. Počas mesiaca jún 2021 došlo aj k 9 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba.

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci jún 2021

V mesiaci jún 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 136 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 65 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 44 žien a 92 mužov (podiel mužov predstavuje 68 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci jún bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 57 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich

čítať ďalej

Kampaň Európskeho orgánu práce – Práva na každú sezónu

Kampaň Európskeho orgánu práce – Práva na každú sezónu     #EU4FairWork ZABEZPEČENIE SPRAVODLIVÝCH A BEZPEČNÝCH PODMIENOK PRE SEZÓNNYCH PRACOVNÍKOV Každý rok sa až 850 000 občanov EÚ zapojí do sezónnych prác v inej krajine EÚ. Sezónni pracovníci zamestnaní majú nárok na široký súbor práv, ale vzhľadom na dočasný charakter ich práce sú zraniteľnejší voči neistým životným a pracovným podmienkam. Pandémia Covid19

čítať ďalej

Otázky na písomnú a ústnu časť skúšky BT

Národný inšpektorát práce zverejňuje otázky na písomnú a ústnu časť skúšky bezpečnostného technika. Otázky na ústnu časť sú členené do troch okruhov. Z každého okruhu žiadateľ pri skúške odpovedá na jednu otázku. Aktualizované otázky na písomnú časť nájdete v prílohe. Použité skratky: zákon č. 124/2006 Z. z. - zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci máj 2021

V mesiaci máj 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 136 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 65 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 37 žien a 99 mužov (podiel mužov predstavuje 73 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci máj bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 19 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2021

V priebehu mesiaca máj 2021 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví priemyselná výroba. Tento úraz sa stal v Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 3 SPÚ. Počas mesiaca máj 2021 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2020 sa v mesiaci máj stali

čítať ďalej

Novinky v zamestnávaní mladistvých

Dňom 1. marca 2021 sa novelou Zákonníka práce zmenili pravidlá pre zamestnávanie mladistvých do ukončenia povinnej školskej dochádzky. Pracovnoprávna legislatíva ustanovuje vznik spôsobilosti fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosti vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ však vo všeobecnosti

čítať ďalej