Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Koordinácia bezpečnosti

Koordinácia bezpečnosti koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti poverený podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., ktorým môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon ...čítať ďalej

Povinnosti stavebníka

pred začatím stavebných prác na stavenisku treba, aby stavebník záznamom o odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdal stavenisko zhotoviteľovi.  stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. a jedného koordinátora bezpečnosti ...čítať ďalej

Všeobecné informácie o stavenisku

Staveniskom sa rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebno-inžinierske práce, a priestor, v ktorom sa vykonávajú výkopové práce, zemné práce, stavebné úpravy, búracie práce, rekonštrukčné práce a renovačné práce, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, demontáž, opravy vrátane technického, technologického a energetického ...čítať ďalej

Všeobecné informácie

Právny rámec Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, Vyhláška č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti ...čítať ďalej

Pracovné prostredie

Na pracoviskách existujú nebezpečenstvá súvisiace s prácou, ktoré môžu závažne ovplyvniť zdravie ľudí. Týmito nebezpečenstvami sú nebezpečné faktory pracovného prostredia. Dlhodobým alebo opakovaným pôsobením na zamestnancov môže dôjsť k takému poškodeniu zdravia, že týmto zamestnancov je priznaná choroba z povolania. ...čítať ďalej

Pracovisko

Pracoviskom sa na účely nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej nariadenie vlády) rozumie miesto, ktoré je určené na výkon práce zamestnancov v priestoroch zamestnávateľa, na ktoré má zamestnanec prístup počas výkonu práce. ...čítať ďalej

Štatistiky

Zo zistení inšpekcie práce v kontrolovaných subjektoch v oblasti BOZP za rok 2016 bolo v roku 2016 zistených 29 107 nedostatkov. Najvyšší počet nedostatkov v počte 8 290 (19,77 %) bol zistený v súvislosti s prevádzkou a technickým stavom vyhradených ...čítať ďalej

Systémy riadenia BOZP

Podľa § 147 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania ...čítať ďalej

Ochrana práce

V zmysle čl. 36 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä: právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú ...čítať ďalej