Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Všeobecné informácie

Právny rámec Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, Vyhláška č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti ...čítať ďalej

Pracovné prostredie

Na pracoviskách existujú nebezpečenstvá súvisiace s prácou, ktoré môžu závažne ovplyvniť zdravie ľudí. Týmito nebezpečenstvami sú nebezpečné faktory pracovného prostredia. Dlhodobým alebo opakovaným pôsobením na zamestnancov môže dôjsť k takému poškodeniu zdravia, že týmto zamestnancov je priznaná choroba z povolania. ...čítať ďalej

Pracovisko

Pracoviskom sa na účely nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej nariadenie vlády) rozumie miesto, ktoré je určené na výkon práce zamestnancov v priestoroch zamestnávateľa, na ktoré má zamestnanec prístup počas výkonu práce. ...čítať ďalej

Štatistiky

Zo zistení inšpekcie práce v kontrolovaných subjektoch v oblasti BOZP za rok 2016 bolo v roku 2016 zistených 29 107 nedostatkov. Najvyšší počet nedostatkov v počte 8 290 (19,77 %) bol zistený v súvislosti s prevádzkou a technickým stavom vyhradených ...čítať ďalej

Systémy riadenia BOZP

Podľa § 147 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania ...čítať ďalej

Ochrana práce

V zmysle čl. 36 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä: právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú ...čítať ďalej

Úrazové poistenie

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o sociálnom poistení“) vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, ...čítať ďalej

Postupy zamestnávateľa

Právny rámec Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o BOZP) Vyhláška č. 500/2006 Z. z., ...čítať ďalej

Definície (311/2001)

Pracovný úraz je definovaný ustanovením § 195 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov: „Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle ...čítať ďalej