Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Pozastavenie účinnosti novely Zákonníka práce

Zákonom č. 76/2021 Z. z. bol novelizovaný Zákonník práce v časti týkajúcej sa dôvodov skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Zákonník práce v zmysle novely umožňuje dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok. Ide o nový výpovedný dôvod uvádzaný v § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce. Účinnosť novely bola

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci október 2021

V priebehu mesiaca október 2021 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, doprava a skladovanie a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 3 SPÚ. Počas mesiaca október 2021 došlo aj k 2 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame,

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci október 2021

V mesiaci október 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 130 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 75 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 26 žien a 104 mužov (podiel mužov predstavuje 80 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci október bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 13 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich

čítať ďalej

Dlhodobé vyslanie

V zmysle § 5  ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákonník práce“) pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vyslaných na výkon prác pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom z územia iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky, ktorých trvanie vyslania presiahlo 12 mesiacov, alebo ak predĺženie tejto doby pred jej uplynutím hosťujúci zamestnávateľ oznámil spolu s

čítať ďalej

Slovenská republika sa zúčastnila na prvej medzinárodnej zosúladenej inšpekcii práce pod taktovkou ELA

Slovenská republika sa zapojila do prvej medzinárodnej zosúladenej inšpekcie práce pod taktovou Európskeho orgánu práce so sídlom v Bratislave (ELA). Kontrola bola zameraná na dodržiavanie právnych predpisov najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, pravidiel vysielania zamestnancov a sociálnej legislatívy v doprave pri realizácii medzinárodnej kamiónovej dopravy. Koordinovaný výkon inšpekcie práce sa uskutočnil 3. decembra 2021 súbežne v Slovenskej republike, Taliansku, Rumunsku a Belgicku, pričom inšpektori

čítať ďalej

Opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktoré podmieňuje vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa

S účinnosťou od 29. novembra 2021 je platné nariadené opatrenie pri ohrození verejného zdravia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré bolo vydané vo Vestníku vlády ako vyhláška č. 264/2021 V. v. Uvedené opatrenie okrem definícií jednotlivých statusov osôb vo vzťahu k ochoreniu COVID-19 ustanovuje zamestnávateľom povinnosť podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonal ochorenie). Podmienenie vstupu

čítať ďalej

Pravidlá lockdownu vzťahujúce sa na zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 695 (zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 428/2021) vyhlásila dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav. Zároveň obmedzila slobodu pohybu a pobytu osôb na území Slovenskej republiky zákazom vychádzania v období od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr

čítať ďalej

Obmedzenie hromadných podujatí v súvislosti s výkonom práce od 25. novembra 2021

Úrad verejného zdravotníctva vydal vyhlášku č. 261, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Vyhláškou sa s účinnosťou od 25. novembra 2021 zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia. Uvedený zákaz sa nevzťahuje na tieto typy hromadných podujatí uskutočňovaných v súvislosti s výkonom práce: hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce,

čítať ďalej

Prekrytie horných dýchacích ciest zamestnancov podľa pravidiel účinných od 25. novembra 2021

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva č. 262, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa s účinnosťou od 25. novembra 2021 zmenili pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb nachádzajúcich sa na verejnosti v interiéri alebo exteriéri, ktoré sa vzťahujú aj na zamestnancov pri výkone ich práce. Vyhláškou sa nariaďuje všetkým osobám, vrátane zamestnancov pri výkone práce,

čítať ďalej