Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci marec 2022

V mesiaci marec 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 85 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 51 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 9 žien a 76 mužov (podiel mužov predstavuje 89 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 17 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2022

V priebehu mesiaca marec 2022 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, doprava a skladovanie a ubytovacie a stravovacie služby. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 2 SPÚ. Počas mesiaca marec 2022 došlo aj k 10 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví stavebníctvo. Pre porovnanie uvádzame, že v roku

čítať ďalej

Správa o stave ochrany práce za rok 2021

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2021 hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike a vývoj pracovnej úrazovosti a obsahuje poznatky orgánov inšpekcie práce na zlepšenie stavu ochrany práce v Slovenskej

čítať ďalej

Svetový deň BOZP 2022 – posilnením sociálneho dialógu smerom ku kultúre bezpečnosti a ochrany zdravia

Každý rok prichádza v dôsledku pracovných úrazov a chorôb z povolania na celom svete o život takmer 2,9 milióna ľudí a ďalších približne 402 miliónov pracovníkov utrpí iný pracovný úraz. Vyplýva to z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Dňa 28. apríla si každoročne pripomíname Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zároveň je tento deň aj pamätným dňom obetí pracovných úrazov. Ministerstvo

čítať ďalej

Doklady o odbornej spôsobilosti získané na Ukrajine

Ustanovenie § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) stanovuje, že fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci február 2022

V mesiaci február 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 103 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 63 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 25 žien a 78 mužov (podiel mužov predstavuje 76 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci február bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 17 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest od 21. apríla 2022

Dňom 21. apríla 2022 nadobúda účinnosť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2022 V. v., ktorou sa zmierňujú pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb. Vyhláškou sa nariaďuje prekrytie horných dýchacích ciest použitím respirátora v priestoroch interiérov budov týmto skupinám zamestnancov: osobám personálu zariadení sociálnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi alebo klientami,osobám personálu zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi,

čítať ďalej

Sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1. mája 2022

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 117/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. mája 2022 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy prea) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,059 eura,b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 eura Okrem základnej náhrady za každý 1 km

čítať ďalej

Stravné pri pracovných cestách od 1. mája 2022

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 116/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. mája 2022 zvyšujú sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách. Sumy stravného pre časové pásma súa) 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,b) 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,c) 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín So

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci február 2022

V priebehu mesiaca február 2022 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Trenčianskom, Žilinskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 1 SPÚ. Počas mesiaca február 2022 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“)

čítať ďalej