Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Nové povinnosti zamestnávateľov pri vyslaní zamestnancov v oblasti cestnej dopravy

Aplikáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 sa zásadným spôsobom mení spôsob oznámenia vyslaní zamestnancov, ktorými sú

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci december 2023

V priebehu mesiaca december 2023 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví doprava a skladovanie. Tento úraz sa stal v Trnavskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo rovnako k 1 SPÚ.Počas mesiaca december 2023 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v

čítať ďalej

Informácie a podmienky pre žiadateľov o vydanie oprávnenia na VaVZ

Informácie a podmienky pre žiadateľov o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce Pre získanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce (ďalej „VaVZ“) je v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“)

čítať ďalej

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika

Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) v zmysle § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 125/2006 Z. z.“) a v zmysle §25, § 26, §

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci november 2023

V priebehu mesiaca november 2023 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie a dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 1 SPÚ. Počas mesiaca november

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci október 2023

V priebehu mesiaca október 2023 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tento úraz sa stal v Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 2 SPÚ. Počas mesiaca október 2023 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“), najviac v odvetví stavebníctvo. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2022 sa v mesiaci október stalo

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci august 2023

V priebehu mesiaca august2023 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, priemyselná výroba a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom a Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 1 SPÚ. Počas mesiaca august2023 došlo aj k 2 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Pre porovnanie uvádzame, že

čítať ďalej

Letáky z edície Pravidlá dobrej praxe

Národný inšpektorát práce vydal letáky z tradičnej edície Pravidlá dobrej praxe. Tieto publikácie sú určené tak zamestnávateľom ako aj zamestnancom, za účelom oboznámenia sa so základnými informáciami v danej oblasti. Stručne a výstižne vysvetľujú konkrétne pojmy, právne predpisy, či povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovných úrazov, organizácii pracovného času v doprave, výskyte diskriminácie a uznávaní odbornej spôsobilosti. V prílohe

čítať ďalej
Ilustračný obrázok z kresleného filmu Napo a Horúčavy v práci

Horúčavy pri práci Usmernenie pre pracoviská – teraz k dispozícii vo viacerých jazykoch EÚ

Zmena klímy je realitou, ktorá môže negatívne vplývať na pracovné prostredie a bezpečnosť zamestnancov. Stúpajúce teploty predstavujú riziko tepelného stresu, ktorý postihuje pracujúcich v rôznych odvetviach. Praktická príručka agentúry EU-OSHA Horúčavy v práci, ktorá je teraz k dispozícii vo viacerých jazykoch EÚ, poskytuje praktické usmernenia o tom, ako riadiť riziká spojené s prácou v teple. Tento základný zdroj informácií sa zameriava na zamestnávateľov

čítať ďalej

Nové letáky ELA a NIP pre vodičov

Národný inšpektorát práce pripravil v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) preklad letákov „Vyslaní vodiči“ a „Pravidlá o čase jazdy a odpočinku“ do slovenského jazyka. Tieto letáky sú súčasťou kampane „Cesta k spravodlivej doprave““, ktorú realizuje Európsky orgán práce. Publikácie obsahujú v zjednodušenej a prehľadnej forme základné informácie, ktoré môžu zamestnancom a zamestnávateľom pomôcť správne sa orientovať v danej problematike. Hlavnými cieľmi letákov

čítať ďalej