V priebehu mesiaca október 2018 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, stavebníctvo, dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov a administratívne a podporné služby. Tieto úrazy sa stali v Banskobystrickom, Nitrianskom, Žilinskom a Bratislavskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci október stal 1 SPÚ.

Počas mesiaca október 2018 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“), najviac v odvetví priemyselná výroba a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. V tom istom období v roku 2017 došlo k 8 pracovným úrazom s ŤUZ, čo predstavuje pokles pracovnej úrazovosti o 25 % v roku 2018.

V mesiaci október 2018 došlo tiež k 710 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca október v roku 2017 došlo k 835 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 14,97 %. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba.

Zamestnanec XY (ďalej „poškodený“) od nástupu do zamestnania vykonával u zamestnávateľa prácu zvárača, montážnika a manipulačného pracovníka. Pracovnou náplňou poškodeného bolo zváranie, montáž a čistenie, manipulácia s materiálom a balenie výrobkov. V deň pracovného úrazu nastúpil poškodený na popoludňajšiu pracovnú zmenu. Od začiatku zmeny zváral spodné rámy sedačiek. Po vyrovnaní zvarov poškodený kalibroval vyvŕtané diery o priemere 6 mm. Kalibrovanie robil ručnou vŕtačkou tak, že rám mal upevnený v stolovom zveráku. Po cca 7 odpracovaných hodinách sa poškodenému v jednom zvarenom ráme vrták v kalibrovanej diere zablokoval, zlomil a jeho cca 8 mm dlhá časť z fazetky mu odletela do ľavého oka, pričom mu poranila rohovku, následkom čoho utrpel závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví.

Na základe predložených dokladov zo strany zamestnávateľa bolo zistené, že poškodený bol zdravotne spôsobilý na výkon práce zvárača – montážnika bez obmedzenia. Podľa záznamov zamestnávateľa poškodený absolvoval vstupné školenie o BOZP v požadovanom rozsahu a pri vstupnej inštruktáži bol oboznámený s bezpečnostnými predpismi a zásadami bezpečnej práce na pracovisku, vrátane požiadaviek na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej „OOPP“), a ako zvárač sa zúčastnil aj pravidelného preskúšania zváračským technológom. Ďalej bolo pri inšpekcii práce zistené, že zamestnávateľ mal vypracovanú organizačnú smernicu, týkajúcu sa zhodnotenia a analýzy rizík, v ktorej boli vyhodnotené nebezpečenstvá pri práci s ručným elektrickým náradím a stanovené opatrenia na ich odstránenie. Jedným z opatrení bolo aj používanie OOPP na ochranu zraku. Zamestnávateľ tiež predložil zápisník bezpečnosti práce, v ktorom si podľa záznamov o poskytnutí OOPP poškodený prevzal oproti podpisu ochranné pracovné okuliare pred pracovným úrazom. Kontrolu dodržiavania bezpečnosti pri práci zamestnávateľom, vrátane používania OOPP na pracovisku potvrdili aj zamestnanci zamestnávateľa.

Vyšetrovaním príčin vzniku pracovného úrazu a na základe vyjadrenia poškodeného bolo zistené, že príčinou pracovného úrazu bola chvíľka nepozornosti poškodeného, nakoľko pracovné ochranné okuliare, ktoré pri vŕtaní používal, si tesne pred úrazom z dôvodu vizuálnej kontroly vŕtaných dier zdvihol na čelo a pri opätovnom vŕtaní si ich zabudol nasadiť na oči.

Z uvedeného vyplýva, že u poškodeného, ak by používal predpísané a pridelené OOPP, tzn. ak by si opätovne nasadil ochranné pracovné okuliare na oči pri vŕtaní, k závažnému pracovnému úrazu s ťažkou ujmou na zdraví nemuselo dôjsť.