V priebehu mesiaca september 2018 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a priemyselná výroba. Tieto úrazy sa stali v Košickom, Prešovskom a Trenčianskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci september rovnako, ako v roku 2018 stali 3 SPÚ.

Počas mesiaca september 2018 došlo aj k 9 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví stavebníctvo a priemyselná výroba. V tom istom období v roku 2017 došlo k 10 pracovným úrazom s ŤUZ, čo predstavuje pokles pracovnej úrazovosti o 10 % v roku 2018.

V mesiaci september 2018 došlo tiež k 693 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca september v roku 2017 došlo k 814 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 14,86 % v roku 2018. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnávateľa. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví – činnosti v oblasti nehnuteľnosti.

Zamestnanec (ďalej „poškodený“) pracoval ako montér výťahov. V deň pracovného úrazu nastúpil poškodený na pracovisko v bytovom dome, kde vykonával rekonštrukciu výťahu, konkrétne vymeriavanie vzdialenosti pre konzolu obmedzovača rýchlosti a montáž vodítok. Túto činnosť vykonával vo výťahovej šachte, kde bola umiestnená plošina výťahu spolu s rámom výťahu, ktorá bola uchytená zdvíhacím pásom a reťazou o hák lanopriebehového trakčného vrátku, ktorý sa nachádzal v strojovni výťahu nad výťahovou šachtou a ovládal sa pomocou diaľkového ovládača. Poškodený v popoludňajších hodinách počas rekonštrukcie výťahu, za účelom vymeriavania vzdialenosti pre konzolu obmedzovača rýchlosti vstúpil na plošinu cez výťahové dvere, ktoré sa nachádzali na 9. poschodí bytového domu. Po vstúpení na plošinu poškodený na diaľkovom ovládači, ktorým sa ovládal lanopriebehový trakčný vrátok, stlačil tlačidlo „smer dole“. Následne došlo k pádu poškodeného spolu s plošinou a rámom výťahu na podlahu vo výťahovej šachte, pri ktorom poškodený utrpel závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví.

Na základe predložených dokladov zo strany zamestnávateľa bolo zistené, že poškodený bol odborne aj zdravotne spôsobilý na výkon posudzovanej práce. Z podaných informácií zamestnancov, ktorí tiež vykonávali rekonštrukciu výťahov vyplynulo, že reťaz, ktorá sa použila na upevnenie plošiny a rámu výťahu o hák lanopriebehového trakčného vrátku, ktorá sa v čase pracovného úrazu roztrhla, sa nepoužívala ako viazací prostriedok. Uvedenú reťaz, ako ďalej z výpovedí zamestnancov vyplynulo, použili ako predlžovací prostriedok k uchyteniu na hák lanopriebehového trakčného vrátku preto, lebo gurtňa, ktorá bola zamestnancom pridelená, bola krátka. Vyšetrovaním príčin a okolností pracovného úrazu bolo zistené, že zamestnávateľ nemal vypracovaný technologický postup na stavebné práce týkajúce sa montáži konkrétneho typu výťahu, ktorý sa montoval v bytovom dome a tým aj bezpečný pracovný postup pre jednotlivé pracovné činnosti súvisiace s jeho montážou.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ absentovaním predmetného dokumentu a to bezpečného pracovného postupu vystavil svojich zamestnancov riziku poškodenia zdravia a to tým, že absentovali jednoznačné pravidlá a podmienky BOZP, ktoré sa mali dodržiavať pri vyššie uvedenej činnosti. V prípade, ak by zamestnávateľ mal vypracovaný bezpečný pracovný postup pre jednotlivé pracovné činnosti súvisiace s montážou konkrétneho typu výťahu, k závažnému pracovnému úrazu s ťažkou ujmou na zdraví nemuselo dôjsť.