Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Ochrana práce

V zmysle čl. 36 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä: právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň, ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní, ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci, najvyššiu prípustnú

čítať ďalej

Úrazové poistenie

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o sociálnom poistení“) vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, konanie vo veciach sociálneho poistenia a konanie vo veciach vymáhania pohľadávok. Sociálna poisťovňa vykonáva sociálne poistenie na základe zákona o sociálnom

čítať ďalej

Postupy zamestnávateľa

Právny rámec Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o BOZP) Vyhláška č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene

čítať ďalej

Definície (311/2001)

Pracovný úraz je definovaný ustanovením § 195 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov: „Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“ Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do

čítať ďalej

Odborné spôsobilosti v SR

Informácie a podmienky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Odborné spôsobilosti v SR Informácie a podmienky pre odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. link na internetovú stránku ÚVZ SR: odborná spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami

čítať ďalej

OPO

Informácie a podmienky pre žiadateľov o vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (oprávnená právnická osoba) Pre získanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (ďalej „oprávnená právnická osoba OPO“) v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

čítať ďalej

Stratégia BOZP

Článkom 36 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je v Slovenskej republike deklarované právo zamestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a zabezpečenie ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci. Za účelom napomáhania k plneniu tejto deklarácie, bola Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 790/2020 zo 16. decembra 2020 schválená Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na

čítať ďalej