Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Ročné správy o nelegálnom zamestnávaní

Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania spadá do rozsahu inšpekcie práce ako jedna z podstatných oblasti výkonu kontroly. Kontrola dodržiavania ustanoveného zákazu je súčasťou každého výkonu inšpekcie práce s výnimkou kolaudácií. Cieľom inšpekcie práce je aktívne pôsobiť za účelom zlepšenia nepriaznivého stavu v oblasti nelegálneho zamestnávania, čo zahŕňa okrem odhaľovania prípadov porušovania zákazu

čítať ďalej

Diskriminácia a rodová rovnosť v pracovnoprávnych vzťahoch

Národnému inšpektorátu práce vyplynula z Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2021 – 2027, z Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021 – 2027 a z článku 3 bod g) štatútu Výboru pre rodovú rovnosť v znení neskorších dodatkov povinnosť informovať o stave v oblasti rovnakého zaobchádzania

čítať ďalej

Lex Ukrajina a jeho vplyv na zamestnávanie cudzincov

Dňa 30. marca 2022 bol v Zbierke zákonov zverejnený a zverejnením je účinný zákon č. 92/2022 o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tzv. Lex Ukrajina). Zmena, ktorú tento zákon zavádza, sa dotkla viacerých právnych predpisov. Vo vzťahu k pobytu a zamestnávaniu cudzincov sú podstatné tieto úpravy: Status dočasného útočiska podľa zákona o azyle (zákon č. 480/2002 Z. z.), ktoré je poskytované odídencom z Ukrajiny v aktuálnej

čítať ďalej

Stretnutie členov Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce na úrovni krajín V4 zodpovedných za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

V dňoch 23. - 24. marca sa v Budapešti uskutočnilo zasadnutie V4 členov Výboru vrchných inšpektorov práce (SLIC), organizované Ministerstvom pre inovácie a technológie.  Témou stretnutia boli moderné stimuly v oblasti BOZP na zlepšenie pracovných podmienok a konkurencieschopnosti. Účastníci stretnutia prezentovali svoje aktivity a diskutovali o možnostiach proaktívnej komunikácie, zdrojoch a nástrojoch na zvýšenie efektívnosti a hlavných cieľoch svojich národných stratégií

čítať ďalej

Skončenie pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím

Dňa 01.04.2022 nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa upravuje postup pri skončení pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Zamestnanec so zdravotným postihnutím patrí k najzraniteľnejším účastníkom pracovnoprávneho vzťahu a zo zákona mu prináleží osobitná ochrana. Zamestnávateľ

čítať ďalej

Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce a EU-OSHA spoločne za znižovanie záťaže na pracovisku

Približne traja z piatich zamestnancov v rámci krajín Európskej únie uvádzajú, že trpia poškodeniami podporno-pohybového aparátu súvisiacimi s prácou. Ide o poškodenia telových štruktúr, ako sú svaly, kĺby a šľachy, ktoré sú zapríčinené alebo zhoršované prácou alebo vplyvmi bezprostredného pracovného prostredia. Tieto môžu mať mimoriadne negatívny vplyv na kvalitu života a práceschopnosť jednotlivcov a patria medzi najčastejšie príčiny zdravotných postihnutí, dočasnej pracovnej neschopnosti ako aj predčasného odchodu do

čítať ďalej

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi

Slovenská republika je pre vojnových utečencov bezpečnou krajinou.  Chceme však upozorniť, že v čase úteku z vojnových oblastí sa môžu nájsť podvodníci, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť ich zložitú situáciu bez ohľadu na to, v ktorej krajine budú hľadať bezpečné útočisko. Viac podrobností nájdete v priloženom viacjazyčnom informačnom letáku. MINV-A5-OSL-11032022-PRESS-oneStiahnuť MINV-A5-OSL-11032022-PRESS-duoStiahnuť

čítať ďalej

Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest zamestnancov od 14. marca 2022

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 29/2022 V. v. sa s účinnosťou od 14. marca 2022 zmierňujú pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb nachádzajúcich sa na verejnosti v interiéri alebo exteriéri, ktoré sa vzťahujú aj na zamestnancov pri výkone ich práce. Vyhláškou sa nariaďuje všetkým osobám, vrátane zamestnancov pri výkone práce, riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora

čítať ďalej

Podpora v čase skrátenej práce

Dňom 1. marca 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce, ktorým bol zároveň novelizovaný Zákonník práce v časti Prekážky na strane zamestnávateľa. Zákon o podpore v čase skrátenej práce zaviedol do slovenského právneho poriadku režim skrátenej práce, tzv. „Kurzarbeit“. Ide o nástroj pasívnej politiky trhu práce, ktorého podstatou je poskytovanie právne nárokovej finančnej podpory zamestnávateľovi pri

čítať ďalej

Odporúčanie k režimu „out of scope“ počas vykonávania humanitárnych prepráv subjektami hospodárskej mobilizácie

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 59/2022 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny nariadila vláda Slovenskej republiky na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie na účel zabezpečenia osobnej autobusovej

čítať ďalej