Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci apríl 2022

V mesiaci apríl 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 217 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 79 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 57 žien a 160 mužov (podiel mužov predstavuje 73 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci apríl bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 86 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Pozvánka na seminár EU-OSHA

Zdravé pracoviská a aktuálne zmeny v BOZP Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) v spolupráci s Národným inšpektorátom práce, patriacim pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA, Vás srdečne pozýva na odborný seminár: „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ – ZDRAVÉ PRACOVISKÁ A AKTUÁLNE ZMENY V BOZP,  ktorý sa uskutoční  o 9:00 hodine dňa 15.

čítať ďalej

47. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP

V dňoch 5. a 6. mája 2022 sa v priestoroch hotela Sorea Regia Bratislava uskutočnilo súťažno-vzdelávacie podujatie 47. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Organizátorom súťaže bol Integrovaný odborový zväz, v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Nad súťažou prevzali záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a minister

čítať ďalej

Nepretržitý denný odpočinok / Щоденний безперервний відпочинок

Щоденний безперервний відпочинок Працедавець зобов’язаний спланувати робочий час таким чином, щоб працівник мав щонайменше 12 годин відпочинку поспіль протягом 24 годин між закінченням однієї та початком другої зміни, а неповнолітній працівник – не менше ніж 14 годин протягом 24 годин. Працівникові віком від 18 років цей відпочинок може бути скорочено до восьми годин на безперервних та позмінних роботах, під час проведення невідкладних ремонтних робіт коли

čítať ďalej

Normálny pracovný čas / Нормальний робочий час

Нормальний робочий час Зазвичай тривалість робочого часу працівника не може перевищувати 40 годин на тиждень. Середня тижнева тривалість робочого часу працівника, включно з понаднормовою роботою, не може перевищувати 48 годин. Існують певні винятки з цього правила, пов’язані з розподілом робочого часу, характером роботи, віком працівника. Винятки з правила, пов'язані з розподілом робочого часу: – максимум 38 3/4 години на тиждень, якщо працівник регулярно виконує

čítať ďalej

Minimálna mzda / Мінімальна заробітна платня

Мінімальна заробітна платня Повідомленням Міністерства праці, соціальної політики і сім'ї Словацької Республіки №352/2021 Зведення законів на 2022 рік розмір мінімальної заробітної платні було встановлено наступним чином: a. 646 євро на місяць для працівників, що отримують заробітну платню на місячній основі, б. 3,713 євро за кожну годину, відпрацьовану працівником Відповідно до Закону №663/2007 Зведення законів «Про мінімальну заробітну платню» з поправками встановлений

čítať ďalej

Dovolenka / Відпустка

Відпустка Право працівника на відпустку є однією з основних умов працевлаштування. Відпустка служить насамперед для відпочинку та відновлення сил працівника без втрати його постійного доходу. У зв’язку зі зростанням кількості питань під час надання консультацій, ми пропонуємо Вам основну інформацію. Питання відпустки врегульовані в положеннях §§100 –117 Закону №311/2001 Зведення законів Трудового кодексу з поправками (далі «Трудовий кодекс»). Законодавство про відновлювальні

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci marec 2022

V mesiaci marec 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 85 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 51 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 9 žien a 76 mužov (podiel mužov predstavuje 89 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 17 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2022

V priebehu mesiaca marec 2022 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, doprava a skladovanie a ubytovacie a stravovacie služby. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 2 SPÚ. Počas mesiaca marec 2022 došlo aj k 10 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví stavebníctvo. Pre porovnanie uvádzame, že v roku

čítať ďalej

Správa o stave ochrany práce za rok 2021

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2021 hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike a vývoj pracovnej úrazovosti a obsahuje poznatky orgánov inšpekcie práce na zlepšenie stavu ochrany práce v Slovenskej

čítať ďalej