Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2023

V priebehu mesiaca jún 2023 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, priemyselná výroba a dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby, odstraňovania odpadov. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom a Trenčianskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 6 SPÚ.

čítať ďalej

Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov a skúšky tvárniacich strojov

Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov (strojov) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovný prostriedok v zmysle § 4 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej „nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z.“), ktorý na používanie poskytne zamestnancovi, vyhovoval minimálnym požiadavkám na pracovný prostriedok. Ak bezpečnosť pracovného prostriedku v zmysle

čítať ďalej

Sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel od 1. júla 2023

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 247/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. júla 2023 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,071 eura, osobné cestné motorové vozidlá je 0,252 eura. Opatrením č. 247/2023 Z. z. sa zrušilo

čítať ďalej

Upozornenie na určený výrobok – multifunkčné zariadenie značky TOSHIBA

Národný inšpektorát práce upozorňuje, že na slovenský trh boli uvedené multifunkčné zariadenia značky TOSHIBA, pri ktorých je možný nesúlad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. 02. 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (ďalej „smernica o elektromagnetickej kompatibilite“). Na základe interných meraní bolo spoločnosťou TOSHIBA zistené, že pri vybraných modeloch vybavených určitými možnosťami dochádza k

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2023

V priebehu mesiaca máj 2023 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví ostatné špecializované stavebné práce a oprava a údržba motorových vozidiel. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo rovnako k 2 SPÚ. Počas mesiaca máj 2023 došlo aj k 4

čítať ďalej

Správa o stave ochrany práce za rok 2022

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2022 hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike a vývoj pracovnej úrazovosti a obsahuje poznatky orgánov inšpekcie práce na zlepšenie stavu ochrany práce v Slovenskej

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2023

V priebehu mesiaca apríl 2023, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“). V tom istom období v roku 2022 došlo k 2 SPÚ.Počas mesiaca apríl 2023 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2022

čítať ďalej

Ročné správy o nelegálnom zamestnávaní

Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania spadá do rozsahu inšpekcie práce ako jedna z podstatných oblasti výkonu kontroly. Kontrola dodržiavania ustanoveného zákazu je súčasťou každého výkonu inšpekcie práce s výnimkou kolaudácií. Cieľom inšpekcie práce je aktívne pôsobiť za účelom zlepšenia nepriaznivého stavu v oblasti nelegálneho zamestnávania, čo zahŕňa okrem odhaľovania prípadov porušovania zákazu

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2023

V priebehu mesiaca marec 2023 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a stavebníctvo. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom a Trenčianskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 4 SPÚ. Počas mesiaca marec 2023 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci marec 2023

V mesiaci marec 2023 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 68 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 44 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 12 žien a 56 mužov (podiel mužov predstavuje 82 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 5

čítať ďalej