Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Ročné správy o nelegálnom zamestnávaní

Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania spadá do rozsahu inšpekcie práce ako jedna z podstatných oblasti výkonu kontroly. Kontrola dodržiavania ustanoveného zákazu je súčasťou každého výkonu inšpekcie práce s výnimkou kolaudácií. Cieľom inšpekcie práce je aktívne pôsobiť za účelom zlepšenia nepriaznivého stavu v oblasti nelegálneho zamestnávania, čo zahŕňa okrem odhaľovania prípadov porušovania zákazu

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2023

V priebehu mesiaca marec 2023 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a stavebníctvo. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom a Trenčianskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 4 SPÚ. Počas mesiaca marec 2023 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci marec 2023

V mesiaci marec 2023 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 68 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 44 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 12 žien a 56 mužov (podiel mužov predstavuje 82 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 5

čítať ďalej

Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2022

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2022 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb  z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce. Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú: podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) a registrovaných pracovných úrazov v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021, podiely hlavných skupín

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci február 2023

V priebehu mesiaca február2023 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví priemyselná výroba. Tento úraz sa stal v Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 5 SPÚ. Počas mesiaca február 2023 došlo aj k 4 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba a veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, a motocyklov. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2022

čítať ďalej

Sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel od 1. apríla 2023

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 88/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. apríla 2023 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,067 eura, osobné cestné motorové vozidlá je 0,239 eura. Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom,

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci január 2023

V mesiaci január 2023 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 107 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 48 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 47 žien a 60 mužov (podiel mužov predstavuje 56 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci január bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 31 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci január 2023

V priebehu mesiaca január 2023 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tento úraz sa stal v Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 3 SPÚ. Počas mesiaca január 2023 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2022

čítať ďalej

Diskriminácia a rodová rovnosť v pracovnoprávnych vzťahoch

Národnému inšpektorátu práce vyplynula z Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2021 – 2027, z Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021 – 2027 a z článku 3 bod g) štatútu Výboru pre rodovú rovnosť v znení neskorších dodatkov povinnosť informovať o stave v oblasti rovnakého zaobchádzania

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci december 2022

V priebehu mesiaca december2022 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví stavebníctvo. Tento úraz sa stal v Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo rovnako k 1 SPÚ. Počas mesiaca december2022 došlo aj k 2 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a ubytovacie a stravovacie služby. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021

čítať ďalej