Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci marec 2023

V mesiaci marec 2023 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 68 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 44 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 12 žien a 56 mužov (podiel mužov predstavuje 82 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 5

čítať ďalej

Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2022

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2022 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb  z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce. Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú: podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) a registrovaných pracovných úrazov v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021, podiely hlavných skupín

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci február 2023

V priebehu mesiaca február2023 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví priemyselná výroba. Tento úraz sa stal v Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 5 SPÚ. Počas mesiaca február 2023 došlo aj k 4 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba a veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, a motocyklov. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2022

čítať ďalej

Sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel od 1. apríla 2023

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 88/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. apríla 2023 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,067 eura, osobné cestné motorové vozidlá je 0,239 eura. Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom,

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci január 2023

V mesiaci január 2023 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 107 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 48 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 47 žien a 60 mužov (podiel mužov predstavuje 56 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci január bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 31 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci január 2023

V priebehu mesiaca január 2023 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tento úraz sa stal v Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 3 SPÚ. Počas mesiaca január 2023 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2022

čítať ďalej

Diskriminácia a rodová rovnosť v pracovnoprávnych vzťahoch

Národnému inšpektorátu práce vyplynula z Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2021 – 2027, z Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021 – 2027 a z článku 3 bod g) štatútu Výboru pre rodovú rovnosť v znení neskorších dodatkov povinnosť informovať o stave v oblasti rovnakého zaobchádzania

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci december 2022

V priebehu mesiaca december2022 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví stavebníctvo. Tento úraz sa stal v Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo rovnako k 1 SPÚ. Počas mesiaca december2022 došlo aj k 2 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a ubytovacie a stravovacie služby. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci december 2022

V mesiaci december 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 57 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 38 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 19 žien a 38 mužov (podiel mužov predstavuje 67 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci december bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 9 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci november 2022

V priebehu mesiaca november 2022 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Tento úraz sa stal v Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo rovnako k 1 SPÚ. Počas mesiaca november2022 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví stavebníctvo, priemyselná výroba a veľkoobchod a maloobchod,

čítať ďalej