Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Skončenie pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím

Dňa 01.04.2022 nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa upravuje postup pri skončení pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Zamestnanec so zdravotným postihnutím patrí k najzraniteľnejším účastníkom pracovnoprávneho vzťahu a zo zákona mu prináleží osobitná ochrana. Zamestnávateľ

čítať ďalej

Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce a EU-OSHA spoločne za znižovanie záťaže na pracovisku

Približne traja z piatich zamestnancov v rámci krajín Európskej únie uvádzajú, že trpia poškodeniami podporno-pohybového aparátu súvisiacimi s prácou. Ide o poškodenia telových štruktúr, ako sú svaly, kĺby a šľachy, ktoré sú zapríčinené alebo zhoršované prácou alebo vplyvmi bezprostredného pracovného prostredia. Tieto môžu mať mimoriadne negatívny vplyv na kvalitu života a práceschopnosť jednotlivcov a patria medzi najčastejšie príčiny zdravotných postihnutí, dočasnej pracovnej neschopnosti ako aj predčasného odchodu do

čítať ďalej

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi

Slovenská republika je pre vojnových utečencov bezpečnou krajinou.  Chceme však upozorniť, že v čase úteku z vojnových oblastí sa môžu nájsť podvodníci, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť ich zložitú situáciu bez ohľadu na to, v ktorej krajine budú hľadať bezpečné útočisko. Viac podrobností nájdete v priloženom viacjazyčnom informačnom letáku. MINV-A5-OSL-11032022-PRESS-oneStiahnuť MINV-A5-OSL-11032022-PRESS-duoStiahnuť

čítať ďalej

Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest zamestnancov od 14. marca 2022

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 29/2022 V. v. sa s účinnosťou od 14. marca 2022 zmierňujú pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb nachádzajúcich sa na verejnosti v interiéri alebo exteriéri, ktoré sa vzťahujú aj na zamestnancov pri výkone ich práce. Vyhláškou sa nariaďuje všetkým osobám, vrátane zamestnancov pri výkone práce, riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora

čítať ďalej

Podpora v čase skrátenej práce

Dňom 1. marca 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce, ktorým bol zároveň novelizovaný Zákonník práce v časti Prekážky na strane zamestnávateľa. Zákon o podpore v čase skrátenej práce zaviedol do slovenského právneho poriadku režim skrátenej práce, tzv. „Kurzarbeit“. Ide o nástroj pasívnej politiky trhu práce, ktorého podstatou je poskytovanie právne nárokovej finančnej podpory zamestnávateľovi pri

čítať ďalej

Odporúčanie k režimu „out of scope“ počas vykonávania humanitárnych prepráv subjektami hospodárskej mobilizácie

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 59/2022 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny nariadila vláda Slovenskej republiky na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie na účel zabezpečenia osobnej autobusovej

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci január 2022

V priebehu mesiaca január 2022 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie. Tieto úrazy sa stali v Banskobystrickom a Prešovskom kraji v tom istom období v roku 2021 došlo k 2 SPÚ. Počas mesiaca január 2022 došlo aj k 2 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví

čítať ďalej

Pracovné voľno ukrajinských zamestnancov

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine bolo mnoho zamestnancov – štátnych príslušníkov Ukrajiny povolaných plniť si brannú povinnosť voči svojmu domovskému štátu. Nástupom plnenia brannej povinnosti im u ich slovenského zamestnávateľa vznikla prekážka v práci. Túto prekážku v práci nemožno považovať za prekážku z dôvodu plnenia brannej povinnosti podľa § 137 ods. 4 písm. g) a § 139 Zákonníka práce. Zákonník práce sa pri tomto

čítať ďalej

Zamestnávanie utečencov z Ukrajiny

V tomto článku Vám priblížime aktuálny právny stav a možnosti zamestnávania utečencov v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Zamestnávatelia na Slovensku by mali postupovať tak, aby pri zamestnávaní osôb nedošlo k porušovaniu zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené sa týka aj štátnych

čítať ďalej