Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Nelegálne zamestnávanie

Máte informácie o tom, že niekde vo vašom okolí sa porušuje zákaz nelegálneho zamestnávania? Dajte nám TIP. Pre účinný boj s nelegálnym zamestnávaním je žiaduce, aby ste zadali tieto údaje, pokiaľ sú vám známe:

Úradná tabuľa

Organizačná štruktúra Dôležité oznamy Tlačové správy Správne poplatky Zmluvy, objednávky ,faktúry Centrálny register pohľadávok Verejne obstaravanie

Zaujímavé linky

MPSVR UPSVAR Inštitút pre výskum práce a rodiny Sociálna poisťovňa Úrad verejného zdravotníctva Ministerstvo dopravy a výstavby Ministerstvo vnútra Slov –Lex Eur-lex Slovenské národne stredisko pre ľudské práva  Slovenská národná akreditačná služba Európska agentúra pre BOZP Sieť EEN MOP Medzinárodná ...čítať ďalej

Pracovnoprávne vzťahy

Pracovnoprávne vzťahy sú právne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý vykonáva závislú prácu. Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov sú regulované legislatívou, najmä Zákonníkom práce. Ten upravuje individuálne ako aj kolektívne pracovnoprávne vzťahy. Pracovná legislatíva stanovuje najmä normy správania sa subjektov pracovnoprávnych vzťahov a určuje, kto ...čítať ďalej

Štatistiky

Pri výkone trhového dohľadu bolo inšpekciou práce v roku 2016 zistených celkovo 811 nedostatkov, čo predstavuje oproti roku 2015 pokles o 14,99 %. Najviac nedostatkov súviselo s „ES vyhlásením o zhode“, s označením zariadení údajmi o výrobcovi a o výrobku a ...čítať ďalej

Dohľad nad trhom

Dohľad nad trhom zabezpečí, aby sa výrobky, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Spoločenstva a ktoré pri ich použití v súlade so zamýšľaným účelom alebo za podmienok, ktoré možno odôvodnene predpokladať, a po ich správnej inštalácii a udržiavaní môžu ...čítať ďalej

Určené výrobky

Určený výrobok v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) je výrobok, ktorý predstavuje zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie ...čítať ďalej

Všeobecné informácie

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby výrobky požívajúce výhodu voľného pohybu tovaru v rámci Európskeho spoločenstva (Zmluva o založení Európskeho spoločenstva) spĺňali požiadavky poskytujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, napríklad v oblasti zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti pri práci, ...čítať ďalej

Prevencia závažných priemyselných havárií

Oblasť závažných priemyselných havárií upravuje zákon č. 128/2015 Z. z. zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ZPH“) a vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...čítať ďalej