Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Pravidlá lockdownu vzťahujúce sa na zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 695 (zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 428/2021) vyhlásila dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav. Zároveň obmedzila slobodu pohybu a pobytu osôb na území Slovenskej republiky zákazom vychádzania v období od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr

čítať ďalej

Obmedzenie hromadných podujatí v súvislosti s výkonom práce od 25. novembra 2021

Úrad verejného zdravotníctva vydal vyhlášku č. 261, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Vyhláškou sa s účinnosťou od 25. novembra 2021 zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia. Uvedený zákaz sa nevzťahuje na tieto typy hromadných podujatí uskutočňovaných v súvislosti s výkonom práce: hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce,

čítať ďalej

Prekrytie horných dýchacích ciest zamestnancov podľa pravidiel účinných od 25. novembra 2021

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva č. 262, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa s účinnosťou od 25. novembra 2021 zmenili pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb nachádzajúcich sa na verejnosti v interiéri alebo exteriéri, ktoré sa vzťahujú aj na zamestnancov pri výkone ich práce. Vyhláškou sa nariaďuje všetkým osobám, vrátane zamestnancov pri výkone práce,

čítať ďalej

Technická podpora web stránky

V prípade akýchkoľvek technických problémov s prístupnosťou nášho webového sídla, nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: web@ip.gov.sk. Správcom webového sídla je Národný inšpektorát práce.

čítať ďalej

Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch na základe zákona v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Od 15. novembra 2021 je účinný zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Zákonník práce je doplnený o nové ustanovenia (odseky 6 a 7) § 250b, ktorý sa uplatňuje v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. Odsekom 6 bolo doplnené, že ak počas účinnosti opatrenia

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci september 2021

V priebehu mesiaca september 2021 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, stavebníctvo a veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo rovnako k 3 SPÚ. Počas mesiaca september 2021 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac

čítať ďalej

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2022

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 352/2021 Z. z. bola na rok 2022 ustanovená suma minimálnej mzdy vo výške:  a.) 646 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, b.) 3,713 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Ustanovená suma minimálnej mzdy sa podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v platnom znení vzťahuje na zamestnancov v pracovnoprávnom

čítať ďalej

Európsky deň rovnakého odmeňovania – Equal Pay Day 2021

Ženy v Európskej únii stále zarábajú v priemere menej ako muži. Na každé 1 euro zarobené mužmi zarobia ženy v priemere o 14 centov menej. Na Slovensku je tento rozdiel podľa posledných údajov Eurostatu 18,4 percenta, čo znamená, že na to, aby ženy dosiahli rovnakú ročnú odmenu ako muži, musia pracovať takmer o 2,5 mesiaca viac. Európsky deň rovnakého odmeňovania je dňom, ktorý

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci september 2021

V mesiaci september 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 114 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 61 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 25 žien a 89 mužov (podiel mužov predstavuje 78 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci september bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 15 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich

čítať ďalej

Európsky týždeň BOZP 2021

Viac ako 4000 ľudí umiera každoročne v rámci Európskej únie na následky zranení pri práci a viac ako 3 milióny zamestnancov utrpia pri práci vážny pracovný úraz. Aj preto Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) organizuje vždy v 43. kalendárnom týždni roka Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ide o najväčšie podujatie svojho  druhu, pričom v rámci tohto týždňa sa

čítať ďalej