Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Upozornenie v súvislosti s poskytovanými stanoviskami orgánmi inšpekcie práce

Národný inšpektorát práce zaznamenal v ostatnom období viacero prípadov nesprávnej interpretácie, resp. nesprávneho výkladu a aplikácie rôznych písomných stanovísk (usmernení a pod.) Národného inšpektorátu práce, resp. inšpektorátov práce, verejnosťou (napr. zamestnancami, zamestnávateľmi). V snahe predísť akýmkoľvek nedorozumeniam preto Národný inšpektorát práce v tejto súvislosti upozorňuje, že ...čítať ďalej

Započítavanie času potrebného na prezlečenie sa do pracovného času zamestnanca

Na Národný inšpektorát práce sa obracajú zamestnávatelia aj zamestnanci s otázkami týkajúcimi sa posudzovania povinnosti zamestnanca používať k výkonu práce predpísaný pracovný odev vo vzťahu k problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj k započítavaniu časového úseku potrebného na prezlečenie sa do pracovného času zamestnanca. Národný ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci január 2019

V priebehu mesiaca január 2019 došlo k jednému závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví stavebníctvo. Tento úraz sa stal v Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2018 nedošlo k žiadnemu SPÚ. Počas mesiaca január 2019 došlo aj 5 pracovným úrazom s ťažkou ...čítať ďalej

Dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov na čerpacích staniciach

Cieľom celoslovenskej úlohy č. 18 112 zameranej na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov na čerpacích staniciach pohonných hmôt bolo preverenie dodržiavania ustanovení Zákonníka práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní . V oblasti pracovnoprávnych vzťahov inšpektori práce kontrolovali ustanovenia právnych predpisov, ktoré upravujú dodržiavanie ...čítať ďalej

Dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a sociálnej legislatívy v doprave cestovnými kanceláriami

Cieľom celoslovenskej úlohy č. 18 114 bolo preverenie dodržiavania povinností zamestnávateľov prevádzkujúcich cestovné kancelárie v oblasti dodržiavania vybraných ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa najmä pracovného času, odpočinku a minimálnych mzdových nárokov zamestnancov. Rovnako bola predmetom previerok kontrola dodržiavania povinnosti zamestnávateľov v oblasti poskytovania ...čítať ďalej

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania Zamestnanec uzatvára s agentúrou dočasného zamestnávania pracovnú zmluvu, v ktorej sa agentúra dočasného zamestnávania zaviaže zabezpečiť zamestnancovi dočasný výkon práce u užívateľského zamestnávateľa a dohodnú sa podmienky zamestnania. Obe zmluvné strany uzatvárajú písomnú ...čítať ďalej

Výška nároku na dovolenku

Výška nároku na dovolenku Zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených Zákonníkom práce nárok na a) dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť, b) dovolenku za odpracované dni, c) dodatkovú dovolenku. Dovolenka za kalendárny rok Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného ...čítať ďalej